Người làm công tác khuyến học phải biết kết nối tích cực nhân rộng cái đẹp

Tham gia công tác khuyến học không chỉ gồm những người trực tiếp làm việc trong các tổ chức khuyến học mà còn là tất cả những người đủ năng lực làm công việc này.

Hội khuyến học Quảng Ninh: Phấn đấu để tỉnh trở thành gương mẫu của việc tự học

Năm 2021, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được các cấp, các ngành quan tâm và trở thành phong trào xã hội hóa. 

Đang cập nhật dữ liệu !