Dự án KĐT Đình Trám - Sen Hồ: Tỉnh Bắc Giang khẳng định khiếu nại không có căn cứ

Khiếu nại không có cơ sở, thu hồi đất, đền bù GPMB đúng quy định của pháp luật

Trước đó, ông Thân Thế Đọc và một số người dân không đồng ý việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu B, khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ, vì cho rằng: Đây không phải công trình phục vụ an ninh, quốc phòng; Lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia... nên người dân phải được thỏa thuận với chủ đầu tư.

Nếu thu hồi đất nông nghiệp của các hộ thì các hộ phải được giao đất kinh doanh dịch vụ. Dự án xây dựng khu B, khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Phối cảnh khu B khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ.

Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 569/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (lần 2).

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang kết luận:

Dự án Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (Không thuộc trường hợp sử dụng đất thông qua hình thúc chuyển nhượng... theo quy định tại Điều 73 của Luật này).

Dự án khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên năm 2015; Nằm trong danh mục thu hồi đất, được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2015; Được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Công văn số 1609/TTG-KTN ngày 08/9/2015. Việc ông Đọc và các công dân cho rằng: Dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất được Hội đồng nhân dân Tỉnh phê duyệt, là không chính xác.

Về giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 theo đúng quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, Điều 11 Bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên được xác định là 50.000đồng/m2.

Về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp:

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm: Theo quy định tại khoản 1, Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Khoản 1, Điều 20 của bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, thì mức hỗ trợ bằng 3,0 lần giá đất nông nghiệp cùng loại; Tổng mức hỗ trợ là 150.000đồng/m2.

Hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 10.000đồng/m2 theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; điểm a, khoản 1, Điều 19 của Bản quy định kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND.

Bồi thường về tài sản trên đất: Theo quy định tại Phụ lục số II, Bảng đơn giá và cách tính bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi trên đất, thì giá cây trồng hàng năm là 7.200 đồng/m2.

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên được tính là 217.200đồng/m2, tương ứng 78.192.000đồng/sào (360m2).

Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi trên 70% diện tích đất của một định suất giao ruộng thì được hỗ trợ đào tạo nghề là 3.500.000 đồng/lao động. 

Việc ông Thân Thế Đọc và một số công dân đề nghị: Được giao đất ở kinh doanh, dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để thực hiện xây dựng dự án khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ là không có cơ sở, vì Luật Đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài cho nhân dân. Ông Đọc và các công dân cho rằng Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận đầu tư Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ huyện Việt Yên đối với công ty CP Xây dựng và Thương mại Lam Sơn có bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ là không đúng.

Trong quá trình khiếu nại việc thu hồi đất, ông Đọc và các công dân cho rằng UBND huyện Việt Yên thu hồi đất của các hộ không đúng với điện tích đất được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 1609/TTg-KTN ngày 08/9/2015; Không đúng với tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ là không chính xác, vì sau 08 đợt thu hồi đất, UBND huyện Việt Yên mới chỉ thu hồi 19,5ha (Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi 22,5ha) đất nông nghiệp và thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất của các hộ. 

UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thống nhất với Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiếm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

Ông Thân Thế Đọc cùng một số hộ dân lại tiếp tục gửi đơn lên tới các cơ quan Trung ương.

UBND tỉnh Bắc Giang giữ nguyên Quyết định cũ

Ngày 20/8/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số1380/TTCP-C.I gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuyển đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2 khiếu nại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng khu B, khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ.

UBND tỉnh Bắc Giang thêm 1 lần nữa khẳng định, khiếu nại không có căn cứ, việc thu hồi đất, đền bù GPMB tại dự án này đúng quy định của pháp luật.

Tới ngày 19/9/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 3197/UBND-TCD trả lời về việc giải quyết đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Bắc Giang sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, báo cáo số 126/BC-TTr ngày 12/9/2018 của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tái khẳng định: “Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên quyết định trên, không giải quyết khác.”

Phương Dung
Từ khóa: Bắc Giang Dự án KĐT Đình Trám - Sen Hồ khiếu nại

Vinamilk hợp tác hai nhà nhập khẩu, phân phối lớn đưa sữa chua vào Trung Quốc

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp chuyên nhập khẩu phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc để đưa sữa chua vào thị trường tỷ dân này.

SHB tham gia chương trình Tài trợ Thương mại toàn cầu

Ngày 29/9/2023, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã ký thỏa thuận tham gia chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) của IFC.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất kích cầu tín dụng

Sau một loạt các động thái giảm lãi suất huy động, các ngân hàng đã bắt đầu tung ra nhiều gói vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn nhằm kích cầu tín dụng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm.

Vinamilk vững vị thế trong các BXH doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 20 năm Vinamilk cổ phần hóa. Qua 2 thập niên, “ông lớn” ngành sữa đã chứng minh được tính hiệu quả của mô hình sản xuất, kinh doanh cũng như năng lực quản trị ổn định trước những biến chuyển của thị trường.

VietinBank đón tân sinh viên với chiến dịch Pack2School

Từ ngày 25/8/2023, chiến dịch “Pack2School: Chọn hành trang, sẵn sàng tựu trường” của VietinBank đã lan tỏa khắp các trường học, mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các bạn HSSV.

Những giải pháp quản trị tài chính dễ dàng cho doanh nghiệp

Kể từ ngày 1/9/2023, VietinBank triển khai Chương trình “Trải nghiệm tiện ích - Yêu thích dài lâu” cùng các ưu đãi hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cách doanh nghiệp sữa tiếp cận bài toán xuất khẩu ‘xanh’

Để không bị loại khỏi “cuộc chơi” bởi các tiêu chuẩn ngày càng cao do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy, cách làm, quan tâm hơn tới “tính xanh” của chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường

Vinamilk đứng thứ 5 trong top 10 thương hiệu sữa bền vững nhất toàn cầu

Brand Finance vừa công bố Vinamilk đứng thứ 5 trong Top 10 “Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu 2023”. Đặc biệt, điểm nhận thức về tính bền vững của Vinamilk đạt cao nhất trong bảng xếp hạng.

Bí quyết giúp Vinamilk duy trì sức hấp dẫn trên thị trường tuyển dụng

Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Vinamilk tiếp tục được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023. Điều gì giúp doanh nghiệp 47 năm tuổi duy trì sức hút với người lao động qua nhiều thế hệ, đặc biệt là Gen Z?

Agribank dành gần 2 tỷ đồng tặng tân sinh viên 2023

Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Agribank đồng hành cùng tân sinh viên năm 2023” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,833 tỷ đồng.