Dự án KĐT Đình Trám - Sen Hồ: Tỉnh Bắc Giang khẳng định khiếu nại không có căn cứ

Khiếu nại không có cơ sở, thu hồi đất, đền bù GPMB đúng quy định của pháp luật

Trước đó, ông Thân Thế Đọc và một số người dân không đồng ý việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu B, khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ, vì cho rằng: Đây không phải công trình phục vụ an ninh, quốc phòng; Lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia... nên người dân phải được thỏa thuận với chủ đầu tư.

Nếu thu hồi đất nông nghiệp của các hộ thì các hộ phải được giao đất kinh doanh dịch vụ. Dự án xây dựng khu B, khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Phối cảnh khu B khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ.

Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 569/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (lần 2).

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang kết luận:

Dự án Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (Không thuộc trường hợp sử dụng đất thông qua hình thúc chuyển nhượng... theo quy định tại Điều 73 của Luật này).

Dự án khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên năm 2015; Nằm trong danh mục thu hồi đất, được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2015; Được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Công văn số 1609/TTG-KTN ngày 08/9/2015. Việc ông Đọc và các công dân cho rằng: Dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất được Hội đồng nhân dân Tỉnh phê duyệt, là không chính xác.

Về giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 theo đúng quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, Điều 11 Bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên được xác định là 50.000đồng/m2.

Về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp:

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm: Theo quy định tại khoản 1, Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Khoản 1, Điều 20 của bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, thì mức hỗ trợ bằng 3,0 lần giá đất nông nghiệp cùng loại; Tổng mức hỗ trợ là 150.000đồng/m2.

Hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 10.000đồng/m2 theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; điểm a, khoản 1, Điều 19 của Bản quy định kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND.

Bồi thường về tài sản trên đất: Theo quy định tại Phụ lục số II, Bảng đơn giá và cách tính bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi trên đất, thì giá cây trồng hàng năm là 7.200 đồng/m2.

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên được tính là 217.200đồng/m2, tương ứng 78.192.000đồng/sào (360m2).

Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi trên 70% diện tích đất của một định suất giao ruộng thì được hỗ trợ đào tạo nghề là 3.500.000 đồng/lao động. 

Việc ông Thân Thế Đọc và một số công dân đề nghị: Được giao đất ở kinh doanh, dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để thực hiện xây dựng dự án khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ là không có cơ sở, vì Luật Đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài cho nhân dân. Ông Đọc và các công dân cho rằng Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận đầu tư Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ huyện Việt Yên đối với công ty CP Xây dựng và Thương mại Lam Sơn có bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ là không đúng.

Trong quá trình khiếu nại việc thu hồi đất, ông Đọc và các công dân cho rằng UBND huyện Việt Yên thu hồi đất của các hộ không đúng với điện tích đất được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 1609/TTg-KTN ngày 08/9/2015; Không đúng với tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ là không chính xác, vì sau 08 đợt thu hồi đất, UBND huyện Việt Yên mới chỉ thu hồi 19,5ha (Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi 22,5ha) đất nông nghiệp và thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất của các hộ. 

UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thống nhất với Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiếm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

Ông Thân Thế Đọc cùng một số hộ dân lại tiếp tục gửi đơn lên tới các cơ quan Trung ương.

UBND tỉnh Bắc Giang giữ nguyên Quyết định cũ

Ngày 20/8/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số1380/TTCP-C.I gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuyển đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2 khiếu nại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng khu B, khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ.

UBND tỉnh Bắc Giang thêm 1 lần nữa khẳng định, khiếu nại không có căn cứ, việc thu hồi đất, đền bù GPMB tại dự án này đúng quy định của pháp luật.

Tới ngày 19/9/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 3197/UBND-TCD trả lời về việc giải quyết đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Bắc Giang sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, báo cáo số 126/BC-TTr ngày 12/9/2018 của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tái khẳng định: “Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên quyết định trên, không giải quyết khác.”

Phương Dung
Từ khóa: Bắc Giang Dự án KĐT Đình Trám - Sen Hồ khiếu nại

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.