Dự án KĐT Đình Trám - Sen Hồ: Tỉnh Bắc Giang khẳng định khiếu nại không có căn cứ

Khiếu nại không có cơ sở, thu hồi đất, đền bù GPMB đúng quy định của pháp luật

Trước đó, ông Thân Thế Đọc và một số người dân không đồng ý việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu B, khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ, vì cho rằng: Đây không phải công trình phục vụ an ninh, quốc phòng; Lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia... nên người dân phải được thỏa thuận với chủ đầu tư.

Nếu thu hồi đất nông nghiệp của các hộ thì các hộ phải được giao đất kinh doanh dịch vụ. Dự án xây dựng khu B, khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Phối cảnh khu B khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ.

Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 569/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (lần 2).

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang kết luận:

Dự án Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (Không thuộc trường hợp sử dụng đất thông qua hình thúc chuyển nhượng... theo quy định tại Điều 73 của Luật này).

Dự án khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên năm 2015; Nằm trong danh mục thu hồi đất, được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2015; Được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Công văn số 1609/TTG-KTN ngày 08/9/2015. Việc ông Đọc và các công dân cho rằng: Dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất được Hội đồng nhân dân Tỉnh phê duyệt, là không chính xác.

Về giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 theo đúng quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, Điều 11 Bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên được xác định là 50.000đồng/m2.

Về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp:

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm: Theo quy định tại khoản 1, Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Khoản 1, Điều 20 của bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, thì mức hỗ trợ bằng 3,0 lần giá đất nông nghiệp cùng loại; Tổng mức hỗ trợ là 150.000đồng/m2.

Hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 10.000đồng/m2 theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; điểm a, khoản 1, Điều 19 của Bản quy định kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND.

Bồi thường về tài sản trên đất: Theo quy định tại Phụ lục số II, Bảng đơn giá và cách tính bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi trên đất, thì giá cây trồng hàng năm là 7.200 đồng/m2.

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên được tính là 217.200đồng/m2, tương ứng 78.192.000đồng/sào (360m2).

Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi trên 70% diện tích đất của một định suất giao ruộng thì được hỗ trợ đào tạo nghề là 3.500.000 đồng/lao động. 

Việc ông Thân Thế Đọc và một số công dân đề nghị: Được giao đất ở kinh doanh, dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để thực hiện xây dựng dự án khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ là không có cơ sở, vì Luật Đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài cho nhân dân. Ông Đọc và các công dân cho rằng Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận đầu tư Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ huyện Việt Yên đối với công ty CP Xây dựng và Thương mại Lam Sơn có bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ là không đúng.

Trong quá trình khiếu nại việc thu hồi đất, ông Đọc và các công dân cho rằng UBND huyện Việt Yên thu hồi đất của các hộ không đúng với điện tích đất được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 1609/TTg-KTN ngày 08/9/2015; Không đúng với tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ là không chính xác, vì sau 08 đợt thu hồi đất, UBND huyện Việt Yên mới chỉ thu hồi 19,5ha (Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi 22,5ha) đất nông nghiệp và thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất của các hộ. 

UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thống nhất với Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiếm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

Ông Thân Thế Đọc cùng một số hộ dân lại tiếp tục gửi đơn lên tới các cơ quan Trung ương.

UBND tỉnh Bắc Giang giữ nguyên Quyết định cũ

Ngày 20/8/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số1380/TTCP-C.I gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuyển đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2 khiếu nại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng khu B, khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ.

UBND tỉnh Bắc Giang thêm 1 lần nữa khẳng định, khiếu nại không có căn cứ, việc thu hồi đất, đền bù GPMB tại dự án này đúng quy định của pháp luật.

Tới ngày 19/9/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 3197/UBND-TCD trả lời về việc giải quyết đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Bắc Giang sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, báo cáo số 126/BC-TTr ngày 12/9/2018 của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tái khẳng định: “Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên quyết định trên, không giải quyết khác.”

Phương Dung
Từ khóa: Bắc Giang Dự án KĐT Đình Trám - Sen Hồ khiếu nại

Chứng khoán bước vào giai đoạn tích cực, đã đến lúc nhà đầu tư mua cổ phiếu?

Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường chứng khoán đã bước vào giai đoạn vận động tích cực và sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư mua vào?

Phấp phỏng thưởng Tết

Càng gần đến Tết người lao động càng mong lương, thưởng trong khi áp lực của doanh nghiệp tăng gấp đôi, vừa lo kiếm đơn hàng vừa lo cân đối tài chính.

KienlongBank được vinh danh là ngân hàng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng giao dịch Napas 247

Giải thưởng được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) công bố và trao tặng cho Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) dựa trên tỷ lệ phát triển vượt bậc trong phân khúc thanh toán Napas tại Việt Nam.

SMEASY - nền tảng số dành riêng cho doanh nghiệp SME

BIDV ra mắt SMEASY - nền tảng số tiên phong tại Việt Nam dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đặc biệt là các SME do phụ nữ làm chủ.

Những mẫu laptop MSI đáng mua nhất dịp cuối năm

Với hàng loạt mẫu laptop được giảm giá cực kì hấp dẫn, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn 3 mẫu laptop MSI đáng mua nhất trong dịp này – tùy thuộc theo từng nhu cầu sử dụng cụ thể.

VietinBank đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số toàn diện

Ngày 2-3/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị câu lạc bộ (CLB), giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2022. VietinBank là đại diện duy nhất ngành ngân hàng tham gia chia sẻ tại hội nghị về “Giải pháp số hóa giao dịch tài chính cho bệnh viện”.

Đón siêu sale cuối năm cùng laptop MSI

Với chương trình khuyến mãi cuối năm của MSI, hãy sẵn sàng đón chào năm mới với một chiếc laptop MSI phù hợp nhất.

Bất động sản bán tháo mạnh, nên mua hay chờ giảm tiếp?

Bước vào tháng cuối năm 2022, thị trường bất động sản đang lộ rõ những khó khăn. Nhiều phân khúc bất động sản giảm giá, nhiều nơi cắt lỗ, bán tháo. Dù giá giảm vậy nhưng đa số người dân có tiền hay có nhu cầu vẫn thận trọng thăm dò..

Tai tiếng công ty Vijasun của Đào Minh Dương vừa bị bắt vì chuyến bay giải cứu

Vijasun hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng container. Tuy nhiên, bằng cách nào đó đã trở thành đơn vị tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong thời gian đại dịch Covid-19.

'Giá bất động sản sẽ xuống đáy vào quý 2 năm sau'

Nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi để bắt ‘đáy’ bất động sản. Vậy giá bất động sản đã chạm ‘đáy’ chưa và khi nào nên ‘xuống tiền’?