Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

An ninh và trật tự an toàn xã hội nông thôn

Với vị trí địa lý là một tỉnh có đường biên giới dài với Trung Quốc, trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú ý tới vấn đề giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Theo đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, các lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an hằng năm được xây dựng đầy đủ, chất lượng và tổ chức diễn tập các phương án chiến đấu phòng thủ khu vực tỉnh, huyện đạt kết quả tốt; duy trì thực hiện nền nếp quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới
Các lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra đánh giá về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn được chỉ đạo thực hiện, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, hằng năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung lực lượng phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ sở. Đội ngũ dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác dân quân tự vệ và các chỉ tiêu về quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chú trọng, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn bản khu dân cư; lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Công tác quản lý về an ninh trật tự, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm; hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân được giải quyết kịp thời không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Hết năm 2020 có 165/181 xã đạt tiêu chí.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn nông thôn

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, số cơ sở đảng hằng năm được đánh giá trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng ; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

 
Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với huyện Chi Lăng, Lạng Sơn về xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác rà soát các tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định được quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định .

Chất lượng các dịch vụ hành chính công cấp xã được cải thiện, đã chỉ đạo thi hành nghiêm túc Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trình tự, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí để Nhân dân biết thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Công tác tiếp cận pháp luật được chú trọng, tăng cường, từ năm 2011 đến nay đã thực hiện trợ giúp pháp lý được 3.324 vụ việc. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến với người dân với nội dung phù hợp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết.

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, dân chủ, cần cù, sáng tạo, thu hút đông đảo các lực lượng trong xã hội hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 93/181 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đánh giá về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, một lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 49/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 27,1% tính theo đơn vị hành chính mới (theo đơn vị hành chính cũ, toàn tỉnh có 61/207), hết năm 2020 có 65/181 xã (tỷ lệ 35,91%) được công nhận đạt chuẩn.

Số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,54 tiêu chí/xã, đến hết năm 2020 đạt 12,5 tiêu chí/xã, tăng 9,93 tiêu chí/xã so với năm 2011, bình quân tăng 1 tiêu chí/xã/năm. Thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017".

Sông Yên

 
List comment
 
 
Hải Phòng: Vận động hội viên Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
icon

Từ đầu năm đến nay, Hội nông dân thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ nông dân xây dựng hồ sơ chứng nhận sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP cho 45 sản phẩm.

 
 
Nghệ An: Cách làm hay của một Hợp tác xã kiểu mới
icon

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, chú trọng xây dựng mô hình liên kết chuỗi, HTX dịch vụ nông nghiệp, xây dựng Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã và đang phát huy tốt vai trò, đáp ứng nhu cầu của người nông dân trên địa bàn.

 
 
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
icon

Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, bà con nhiều xã trên địa bàn huyện Chi Lăng đã rất phấn khởi và nhiệt tình chung sức thực hiện.

 
 
Lạng Sơn khắc phục khó khăn khi thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới
icon

Trong 9 tháng đầu năm 2021, việc triển khai thực hiện tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn.

 
 
Lạng Sơn: Cơ chế chính sách mở đường xây dựng nông thôn mới
icon

Công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Lạng Sơn quan tâm, chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

 
 
Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho Vĩnh Phúc một diện mạo mới, đời sống người dân ngày một nâng cao.

 
Hiệu quả từ dự án nuôi lợn nhận vốn từ Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Lạng Sơn
icon

Trang trại lợn của Hợp tác xã An Hồng là một dự án điển hình được UBND TP Lạng Sơn phê duyệt hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 
Vĩnh Phúc sẽ dành 6.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
icon

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tới năm 2025 có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 
Bắc Kạn: Đưa sản phẩm OCOP vươn xa, xây dựng nông thôn mới bền vững
icon

Được thực hiện từ năm 2018, đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được kết quả vượt xa mục tiêu ban đầu. Điều này hỗ trợ thành quả chương trình nông thôn mới tại địa phương một cách bền vững.

 
TP Cao Bằng huy động hơn 340 tỷ đồng xây dựng nông thông mới
icon

Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), thành phố Cao Bằng đã huy động nguồn vốn xây dựng NTM đạt gần 340 tỷ 700 triệu đồng, trong đó nguồn xã hội hoá chiếm gần 119 tỷ đồng.