Bảng lương mới của lãnh đạo, công chức, viên chức từ 1/7/2024 thay đổi thế nào?

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024, mức lương của các lãnh đạo phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chính sách tiền lương mới vừa được Quốc hội thông qua để áp dụng từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27, Trung ương khóa 12 (về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp) là xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị

Theo đó, sẽ có 5 bảng lương mới gồm: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Theo chế độ tiền lương hiện hành thì các chức danh lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ bộ trưởng và tương đương trở lên được xếp lương theo chức vụ.

ngansach.jpeg
Sáng 10/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; trong đó Quốc hội đồng ý từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 Trung ương khóa 12.

Còn từ cấp thứ trưởng và tương đương trở xuống được xếp lương chuyên môn theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Dự kiến xây dựng bảng lương mới theo chức vụ lãnh đạo (bỏ phụ cấp chức vụ) theo nguyên tắc mỗi chức vụ có một mức lương.

Việc xây dựng bảng lương mới phải đảm bảo một số nguyên tắc. Cụ thể, mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

Chế độ tiền mới cũng quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại cơ quan ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp (phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Bảng phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ được quy định tại Kết luận số 35 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (cấp xã).

Theo đó có 3 nhóm: Chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chức danh, chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; khung chức danh, chức vụ thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý.

Trong đó, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gồm có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam gồm có: Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội…

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo được xây dựng theo nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công việc thì có mức lương cơ bản như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

Ngoài ra, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (khuyến khích phát triển chuyên môn nghiệp vụ và chuyên gia).

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cầu chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

Nghị quyết số 27 nêu rõ nguyên tắc “chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng”.

maptienluong 971.png

Theo đó, đối với cán bộ xếp lương chức vụ từ bộ trưởng trở lên căn cứ vào hệ số lương cũ và thời gian đảm nhiệm chức vụ để chuyển xếp vào bảng lương mới.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo (đang xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) thì căn cứ vào chức vụ, chức danh lãnh đạo hiện đảm nhiệm tại thời điểm chuyển xếp lương và thời gian giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo tương đương đề xếp vào mức lương của chức danh hiện đảm nhiệm và hưởng thêm tỷ lệ % tính theo chế độ nâng lương theo thời hạn.

Trường hợp đã xếp lương cũ sang lương mới có tổng tiền lương mới (gồm cả phụ cấp) thấp hơn thì được hưởng mức chênh lệch bảo lưu. Mức chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương chức vụ.

Sau đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ cao hơn hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo thì được cộng mức chênh lệch bảo lưu này vào mức lương đang hưởng để xếp lương theo chức vụ mới hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm và thôi hưởng chênh lệch bảo lưu.

Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thì căn cứ vào hệ số lương cũ đã được xếp ở ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức để chuyển xếp sang mức lương mới trong bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Trường hợp chuyển xếp lương cũ sang lương mới có tổng tiền lương mới (gồm cả phụ cấp) thấp hơn tổng tiền lương cũ thì được hưởng mức chênh lệch bảo lưu.

Bảng lương của lực lượng vũ trang 

Đối với Bảng lương của lực lượng vũ trang có 3 bảng lương gồm: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. Các bảng lương này được xây dựng theo đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Chế độ tiền lương mới đối với sĩ quan được căn cứ vào cấp bậc quân hàm/cấp hàm và chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm đề chuyển xếp vào mức lương trong bảng lương mới.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; công nhân quốc phòng, công nhân công an: Trên cơ sở vị trí việc làm và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm được quy định của cơ quan, đơn vị và hệ số lương cũ để thực hiện chuyển xếp vào mức lương trong bảng lương mới.

WWF kêu gọi các quốc gia kiên định đàm phán Hiệp ước chống ô nhiễm nhựa toàn cầu

Vòng đàm phán thứ ba về Hiệp ước ô nhiễm nhựa toàn cầu của LHQ đã kết thúc tại Nairobi, Kenya mà không đạt được kế hoạch nào để thúc đẩy việc đàm phán, dù phần lớn các quốc gia đều ủng hộ một hiệp ước có sức mạnh dựa trên các quy tắc toàn cầu.

8X đau lòng nghe chồng nói 'tôi phải lén lút ngủ với cô'

Người phụ nữ trong chương trình Hẹn ăn trưa tự nhận vì yêu quá nhiều mà phải chịu cảnh là vợ hợp pháp nhưng không được chung sống cùng chồng. Sau 7 năm sống xa cách, cô lâm vào cảnh trầm cảm kéo dài.

Cuộc tình ngang trái và ngày đoàn tụ đầy nước mắt sau gần 30 năm

Tại phòng xét nghiệm ADN, người đàn ông ôm mặt khóc nức nở khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Chàng trai ngoại quốc cũng rơi nước mắt khi biết người bên cạnh là cha mình.

Mẹ chồng nhảy cực sung trong đám cưới, con dâu hạnh phúc cổ vũ không ngừng

Thời gian qua, các video mẹ chồng mặc áo dài nhảy múa trong đám cưới thu hút người xem trên mạng xã hội. Các nàng dâu cũng thích thú, cổ vũ không ngừng.

3 diễn viên nổi tiếng vắng bóng danh sách phong tặng NSND là ai?

Theo Quyết định số 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6/2023, có 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không thấy có tên NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung, NSƯT Thanh Loan.

4h sáng, luật sư nhận cuộc gọi của người phụ nữ khóc ngất vì bị lừa tiền lần 2

Có hôm 4h sáng, luật sư Vũ Hoàng Long nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ ở TP.HCM. Rồi cô ấy khóc ngất khi biết đã bị kẻ mạo danh lừa lấy hơn 100 triệu đồng.

Quy định mới về cấp đổi giấy phép lái xe

Từ 1/12 tới đây sẽ có một số thay đổi về quy định cấp, đổi và lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) mà người dân cần lưu ý.

Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định việc điều chỉnh tên gọi là Luật Căn cước và thẻ căn cước phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân.

Ý kiến khác nhau về quy định nồng độ cồn trong hơi thở lái xe bằng 0

Liên quan đến việc xử lý nồng độ cồn, các Đại biểu Quốc hội đưa ra 2 luồng ý kiến khác nhau. Một số ủng hộ quan điểm đã lái xe là không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng cũng có ý kiến đề xuất nên quy định ngưỡng nhất định.

Câu nói xúc động của Đại úy Công an đứt lìa 2 chân: 'Cha, mẹ sao rồi'

Đại úy Trần Hoàng Ngôi, người bị đứt lìa hai chân khi truy bắt các đối tượng cát tặc, tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật không quan tâm đến sức khỏe của mình mà hỏi "cha, mẹ sao rồi".

Đang cập nhật dữ liệu !