Lương mới

Cập nhập tin tức Lương mới

Bảng lương mới của lãnh đạo, công chức, viên chức từ 1/7/2024 thay đổi thế nào?

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024, mức lương của các lãnh đạo phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó.

Đang cập nhật dữ liệu !