Phòng chống rửa tiền

tin tức về Phòng chống rửa tiền mới nhất

Quản lý, kết nối thông tin về phòng, chống rửa tiền
 

30/05/2022

Cần có quy định về quản lý thông tin về phòng, chống rửa tiền của cơ quan nhà nước, việc kết nối giữa các cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích quản lý, khai thác và xác minh thông tin, quản lý lưu trữ trên dữ liệu điện tử