Những hướng đi đúng đắn trong xây dựng nông thôn mới ở Lạng Sơn

Lạng Sơn hiện đang cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Tăng cường công tác chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới

Theo lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn thì tới đây chính quyền tỉnh sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, cơ quan, đơn vị.

{keywords}
Lãnh dạo UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy hiệu quả vai trò Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Quan tâm, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để nhân rộng.

Ngoài ra, cũng sẽ tuyên truyền để người dân nhận thức được trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì người dân là chủ thể thực hiện và cũng là người trực tiếp hưởng lợi, Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng và hỗ trợ; chú trọng tuyên truyền để người dân nhận biết được các tiêu chí thuộc trách nhiệm của cộng đồng, hộ dân thực hiện, để chủ động có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện (các tiêu chí không cần kinh phí hoặc cần ít kinh phí thuộc về ý thức, tập quán sinh hoạt của người dân).

Phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác trong phạm vi toàn tỉnh.

Kết nối nông thôn - đô thị phát triển hài hòa

Tiếp tục xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới phù hợp với quy hoạch, trọng tâm là đầu tư hạ tầng giao thông để kết nối nông thôn với đô thị, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, phát triển hệ thống điện, chợ nông thôn, xây dựng hạ tầng thông tin, truyền thông hướng tới chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

{keywords}
Các sản phẩm rau an toàn

Quan tâm lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn; thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới liên vùng, liên huyện, xã bảo đảm tính khả thi, trong đó quan tâm bổ sung quy hoạch khu xử lý rác tập trung tại các xã, liên xã và liên huyện.

Có chính sách đột phá, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn những xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, đồng thời chú trọng quan tâm đầu tư cho các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Tăng cường thực hiện việc giao công trình phù hợp cho người dân và cộng đồng dân cư trực tiếp thi công, vừa phát huy dân chủ và khai thác, phát huy tối đa nội lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

{keywords}
Nông nghiệp gắn với sự phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đẩy mạnh triển khai Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái gắn với thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ. Phát triển liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị để xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù của tỉnh.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nông dân, hộ nghèo, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội để giảm nghèo ở các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn công tác đào tạo nghề với tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nông thôn; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân; quan tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc, xây dựng nông thôn đoàn kết, dân chủ và giàu bản sắc văn hóa.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tập trung khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải tạo cảnh quan, môi trường; chú trọng xây dựng nhân rộng các   mô hình thôn sáng - xanh- sạch - đẹp, mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, mô hình “5 không - 3 sạch - 3 an toàn”; mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Quan tâm thực hiện tốt quy hoạch nghĩa trang nhân dân trên địa bàn các xã, hướng tới chấm dứt việc mai táng không đúng khu vực quy hoạch gây ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Thực hiện tốt việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận  an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành tốt các chỉ tiêu quốc phòng, an ninh hằng năm.

{keywords}
An ninh quốc phòng luôn được đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện tối đa cho người dân và các tổ chức kinh tế vay vốn tín dụng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Chú trọng phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, vận động Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chung sức, đồng lòng cùng với Nhà nước thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả; tăng cường mở rộng các hoạt động quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, kết nối, mở rộng hợp tác kinh tế để thu hút các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và  tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để giúp đỡ, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới, nhằm gắn trách nhiệm và bảo đảm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa các nguồn lực toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hải Ngọc

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !