HTX Nho Evergreen Ninh Thuận

Cập nhập tin tức HTX Nho Evergreen Ninh Thuận

Mô hình Hợp tác xã kiểu mới, vừa phát triển kinh tế vừa làm du lịch

Thời gian qua, một số mô hình hợp tác xã cho thấy hiệu quả trong hoạt động, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. 

Đang cập nhật dữ liệu !