Đắk Nông: Giải quyết tốt khâu việc làm cho lao động nông thôn

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra về đào tạo lao động, giải quyết việc làm và nâng cao tay nghê nông thôn.

Năm 2018, Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông đã giải quyết tốt nhu cầu việc làm của người lao động

Giải quyết tốt nhu cầu việc làm

Cuối tháng 9/2018, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo về tình hình thực hiện công tác Việc làm-An toàn lao động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo này, phía Sở đã tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý như: Quyết định giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động cho các huyện, thị xã ngay từ đầu năm; Quyết định phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay cho các huyện, thị xã năm 2018; ban hành văn bản chỉ đạo công tác đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông đã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thực hiện chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, sử dụng vốn vay, thu hồi vốn tại các dự án, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng hiệu quả của các phiên giao dịch việc làm…qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế hỗ trợ tạo thêm nhiều việc làm mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là 15.820 lượt người (đạt 87,88%) so với kế hoạch năm, chiếm 100,18% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm trong nước là 15.689 lượt người, chiếm 99,17% tổng số lao động được tạo việc làm; chia theo nhóm ngành kinh tế như sau: Công nghiệp và xây dựng là 4.008 lượt người, chiếm 25,54%; Nông lâm nghiệp là 7.221 lượt người, chiếm 46,03%; thương mại và dịch vụ là 4.460 lượt người, chiếm 28,43% tổng số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm trong nước.

Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 131 lao động, đạt 77,05% kế hoạch năm, chiếm 104,8% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 0,82% tổng số lao động được tạo việc làm, chủ yếu tại các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Dubai, Malaysia…

Trong 09 tháng đầu năm 2018, từ Quỹ quốc gia về việc làm đã xét duyệt cho vay 1.351 dự án với số tiền cho vay 41.982 triệu đồng (trong đó có 1.350 dự án hộ gia đình với số tiền cho vay là 41.682 triệu đồng và 01 dự án cơ sở sản xuất kinh doanh với số tiền 300 triệu đồng). Hỗ trợ tạo việc làm thêm cho khoảng 2.105 lượt lao động, đạt 77,96% so với kế hoạch năm, chiếm 107,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 40,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 31,5%.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh đã tư vấn về chính sách pháp luật lao động, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và tuyên truyền hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho 3.911 lượt người. Trong đó, tư vấn, giới thiệu việc làm thành công cho 107/160 lao động, đạt 66,87% kế hoạch năm (chiếm tỷ lệ 2,7% so với số người được tư vấn), chiếm 96,39% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung tâm dịch vụ việc làm cũng tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm tại các huyện Đăk Glong, Tuy Đức, thị xã Gia Nghĩa và 10 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã với 16 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động đi làm việc ở trong và ngoài tỉnh, đi xuất khẩu lao động. Số lao động, học sinh, sinh viên tham gia phiên giao dịch việc làm là 254 người, trong đó có 32 lao động được các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch.

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, SởLĐ-TB&XH ĐN thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, tăng cường chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các địa phương. Tính đến ngày 31/8/2018, số lượng người nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp là 908 người. Sở đã ban hành Quyết đinh hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho 860 người với tổng số tiền hưởng trợ cấp BHTN, hỗ trợ học nghề là 10.065.801.010 đồng.

Cần khắc phục một số hạn chế

Dù đã nỗ lực và có những kết quả khả quan trong công tác việc làm, an toàn lao động. Tuy nhiên, quá trình triển khai hoạt động, Sở LĐ-TB&XH Đắk Nông vẫn còn những tồn tại như: công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về thị trường lao động, việc làm chưa được sâu rộng đến từng địa bàn thôn, buôn, bon. Do đó, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, nhất là lao động ở vùng sâu, vùng xa ít có cơ hội lựa chọn học nghề, việc làm phù hợp.

Tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm còn thấp theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Số lao động được giải quyết việc làm tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thiếu tính ổn định, năng xuất lao động nhìn chung còn thấp; Cơ cấu lao động dịch chuyển chậm; hiệu quả kết nối thông tin cung-cầu lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động còn thấp.

Bên cạnh đó, một số đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tình trạng chậm đóng, nợ đọng kéo dài dẫn đến chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

Hơn thế, nhận thức của người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Nhiều người sử dụng lao động chưa nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động và phòng chống an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là công tác lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, khám sức khoẻ trước khi bố trí làm việc, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Sở dĩ, có những tồn tại, hạn chế trên là vì thiếu sự quan tâm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của các cấp chính quyền ở địa phương trong lĩnh vực Việc làm-An toàn lao động.

Nguồn vốn đầu tư cho dự án còn chậm, chưa triển khai xây dựng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đăk Nông gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn, cung ứng lao động trong và ngoài nước.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông đặt ra mục tiêu tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho khoảng 2.460 lượt lao động. Trong đó: từ nguồn vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm là 605 lượt người; từ xuất khẩu lao động là 45 lao động; từ tư vấn, giới thiệu việc làm là 53 lao động; dạy nghề gắn với việc làm khoảng 600 lao động và từ các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là 1.157 lượt người.

Tiếp tục theo dõi, quản lý tốt tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và người lao động của tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Dự tính trong năm 2018, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là 18.280 lượt người, đạt 101,5 kế hoạch. Trong đó, số lao động được tạo việc làm tăng thêm trong nước là 18.104 lượt người. Số lao động đi xuất khẩu lao động là 176 người. Số lao động được hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm là 2.710 lượt người. Số lao động tìm được việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm là 160 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 41%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 32%.

Trần Nhân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !