xếp hạng

Cập nhập tin tức xếp hạng

Chất lượng môi trường kinh doanh có chuyển biến tích cực

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 đã đi vào thực tế đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Đang cập nhật dữ liệu !