VNPT ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển phụ nữ VNPT

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT vừa ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển phụ nữ VNPT”. Đây là cơ hội và cũng là trách nhiệm của mỗi phụ nữ VNPT góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.

Để góp phần thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn, đồng thời tạo điều kiện, bồi dưỡng, phát huy năng lực, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, đảng viên, người lao động, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã ban hành Nghị quyết số 08-NQCĐ/ĐUTĐ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển phụ nữ VNPT”.

Nghị quyết ra đời nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển phụ nữ, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Tập đoàn trong công tác phát triển phụ nữ VNPT; Đây vừa là cơ hội và cũng là trách nhiệm mà mỗi phụ nữ cần nỗ lực, phấn đấu phát huy năng lực, thế mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn.

{keywords}
VNPT là Tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tiên trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương có Nghị quyết về công tác nữ.

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển phụ nữ; cấp ủy Đảng cần xây dựng các nghị quyết, chương trình cụ thể về công tác phát triển phụ nữ trong từng năm và cả nhiệm kỳ, chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết”.

Mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo từ 80% trở lên phụ nữ VNPT được tham gia các chương trình đào tạo hàng năm; Từ 90% trở lên cán bộ nữ công, cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ được tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới trong nhiệm kỳ; Cán bộ nữ chuyên môn, công đoàn, cán bộ nữ trong diện quy hoạch được tham gia ít nhất 1 khóa đào tạo/năm phù hợp với vị trí công việc hiện tại hoặc vị trí được quy hoạch; Bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản trị doanh nghiệp từ 30%/tổng số cán bộ được chọn cử trở lên; Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đến năm 2025 phấn đấu đạt từ 15% trở lên...

Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ được tổ chức Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên quy hoạch đạt tương đương tỷ lệ nữ/tổng số cán bộ công nhân viên của đơn vị, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 15% cán bộ nữ trở lên trong tổng số cán bộ được quy hoạch, chuẩn y, bổ nhiệm; Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên phấn đấu có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ...

Đặc biệt phấn đấu từ 90% trở lên đơn vị trực thuộc Tập đoàn có những điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật; 100% lao động nữ được khám sức khoẻ định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, khuyến khích các đơn vị khám chuyên sâu phụ khoa, phát hiện bệnh và tạo điều kiện cho lao động nữ được chữa trị kịp thời...

Để hoành thành các mục tiêu nêu trên, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó, cấp ủy đảng và mỗi đảng viên cần quán triệt: Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động tại đơn vị; người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể chính trị chỉ đạo hoạt động về công tác phụ nữ và vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp; Đồng chí Bí thư, cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị phải thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết về công tác phụ nữ; Đồng chí Bí thư cấp ủy; người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Tập đoàn về công tác phát triển phụ nữ, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng cán bộ nữ; Phân công cấp ủy phụ trách công tác phát triển phụ nữ; định kỳ tổ chức hoạt động gặp mặt, đối thoại với phụ nữ.

Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước đột phá về đào tạo và sử dụng cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển VNPT 4.0. Cấp Tập đoàn và các đơn vị thành viên hàng năm tổ chức các khóa đào tạo hoặc hỗ trợ kinh phí để lao động nữ được tham gia đào tạo về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng mềm…đặc biệt là lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược VNPT4.0.

Cấp ủy đảng cũng có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể ở từng cấp; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cần phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chính sách nhằm phát triển cán bộ nữ trong lãnh đạo, quản lý.

Cùng với các nhiệm vụ trên là việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ.  Quán triệt việc triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới; bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của lao động nữ; Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ… Đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả hoạt động nữ và vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn như các cấp ủy đảng cần đưa vào nghị quyết hoạt động nội dung công tác nữ và sự phát triển phụ nữ; Thực hiện các giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới; Lồng ghép hoạt động về giới trong xây dựng chương trình công tác hàng năm; đưa nội dung công tác phụ nữ trong sinh hoạt động Cụm Công đoàn theo tình hình và nhu cầu thực tế để đẩy mạnh hoạt động.

Trước sự kiện này, ông Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cho biết: “Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra yêu cầu các tổ chức đảng và đồng chí Bí thư cần quán triệt: Công tác phát triển phụ nữ là nhiệm vụ chính trị của chức Đảng; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác nữ trong nghị quyết này là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, bí thư, cấp ủy và người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị hàng năm”.

Bà Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT cũng cho rằng: Đối với tổ chức Công đoàn, để thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, cấp ủy đảng cùng cấp và đồng hành cùng chuyên môn trong công tác phát triển phụ nữ cần tập trung triển khai các nhiệm vụ với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn như: tổ chức quán triệt tới đoàn viên, người lao động về Nghị quyết; tiếp tục xây dựng các chương trình, nội dung công tác nữ theo nhiệm kỳ và hàng năm theo hướng đổi mới, sáng tạo để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với việc Ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển phụ nữ, VNPT là Tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tiên trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương có Nghị quyết về công tác nữ.

Kim Định

Vẫn phổ biến quan niệm phổ biến phụ nữ là "người kiếm tiền phụ"

Bất chấp những tiến bộ của phụ nữ trong nền kinh tế, hiện vẫn tồn tại phổ biến quan niệm phụ nữ chỉ là "người kiếm tiền phụ", nam giới mới là những người có thu nhập chính.

Bộ TT&TT thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Trong những năm qua, Bộ TT&TT đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Nhiều rào cản lớn trong thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

Báo cáo “Tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2021” đã chỉ rõ những rào cản lớn trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời cũng phân tích những vấn đề mới nổi trong đại dịch Covid-19.

Nỗ lực để phụ nữ, trẻ em Việt sống một cuộc sống không bạo lực

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết, Liên Hợp Quốc cam kết hưởng ứng tích cực Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới của Việt Nam.

Sẽ tăng cường áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông

Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng Giới

Cùng với lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, nhiều hoạt động đã được diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Nhiều doanh nhân nữ đứng vững trong đại dịch

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đứng vững, đạt mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, khởi nghiệp và những nữ doanh nhân khác.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực giới

Đó là khuyến nghị của ông Kidong Park, quyền Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc, tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 2021 diễn ra mới đây.

Tăng hiệu quả khi lồng ghép giới vào truyền thông quảng cáo

Những chiến dịch truyền thông, quảng cáo có lồng ghép giới sẽ có thể giúp nhiều nhãn hàng tăng hiệu quả kinh doanh.

Tôn vinh giá trị, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái

Được triển khai với cùng chủ đề "Là con gái để tỏa sáng", các sự kiện đều hướng đến mục tiêu nhằm tôn vinh vai trò và giá trị của phụ nữ và trẻ em gái, góp phần thay đổi định kiến giới.

Đang cập nhật dữ liệu !