tuần lễ học tập suốt đời

Cập nhập tin tức tuần lễ học tập suốt đời

Hằng năm sẽ tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 3748/BNV-VP về triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Đang cập nhật dữ liệu !