Công việc của Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết số 267/NQ-UBTVQH14 về Phân công công tác đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, chủ trì, chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp phụ trách các công tác sau: Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành các quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội, các quy định về kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; Lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo công tác của Tổng Thư ký Quốc hội, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Chủ tọa hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức; Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi cần thiết; Giữ mối quan hệ với các đại biểu Quốc hội và mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng kiểm toán nhà nước;

Công việc của Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV - ảnh 1

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV (ảnh: quochoi.vn)

Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội; Chỉ đạo việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội theo Điều 5, Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chỉ đạo chuẩn bị nhân sự cấp cao của Quốc hội; chuẩn bị kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cho các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng là Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt Chủ tịch Quốc hội điều hành công việc khi Chủ tịch vắng mặt

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trực tiếp phụ trách các công tác sau: Theo dõi, chỉ đạo công tác của Hội đồng dân tộc, Ủy ban đối ngoại, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu; Điều hành phiên họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khi bàn về các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo và các nội dung khác do Chủ tịch Quốc hội phân công; Chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát về lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo;

Chỉ đạo việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội theo lĩnh vực được phân công phụ trách được quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chỉ đạo những vấn đề liên quan đến công tác đại biểu Quốc hội; xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Giữ mối liên hệ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ đạo tổ chức mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; Chỉ đạo xây dựng dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội và phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội các công việc: Theo dõi, chỉ đạo công tác của Ủy ban pháp luật, Ủy ban tư pháp và Viện Nghiên cứu lập pháp; Điều hành phiên họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khi bàn về các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo và các nội dung khác do Chủ tịch Quốc hội phân công; Chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát về lĩnh vực phân công theo dõi, chỉ đạo; Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật của Quốc hội, pháp lệnh Ủy ban thường vụ Quốc hội;

 

Chủ trì, chỉ đạo, phối hợp hoạt động chung về giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chỉ đạo việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội theo lĩnh vực được phân công phụ trách được quy định tại Điều 8, Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, chuẩn bị hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; Chủ trì, phối hợp chuẩn bị việc xem xét việc bãi bỏ văn bản trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chủ trì, phối hợp giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; Chỉ đạo chung về công tác thông tin báo chí.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội các công việc: Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban quốc phòng và an ninh; Ban Dân nguyện, việc xây dựng và thi hành pháp luật về dân chủ ở cơ sở; Điều hành phiên họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khi bàn về các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo và các nội dung khác do Chủ tịch Quốc hội phân công; Chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát về lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo; Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo công tác chuẩn bị chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát các cơ quan của Quốc hội;

Chỉ đạo việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội theo lĩnh vực được phân công phụ trách được quy định tại Điều 8, Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội chủ trì, phối hợp xem xét việc có liên quan đến quyết định đại xá, quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương, quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội các công việc: Theo dõi, chỉ đạo công tác của Ủy ban kinh tế; Ủy ban tài chính, ngân sách; Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường; Điều hành phiên họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khi bàn về các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo và các nội dung khác do Chủ tịch Quốc hội phân công;

Chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát về lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo; Chủ trì, phối hợp xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; chỉ đạo việc thực hiện cam kết hợp tác quốc tế của Quốc hội thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

Chỉ đạo việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội theo lĩnh vực được phân công phụ trách được quy định tại Điều 8, Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chỉ đạo xem xét việc trình Quốc hội quyết định và giám sát việc thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Nghị quyết cũng nêu rõ, các đồng chí là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội mà mình là người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

PV
Chủ đề :
 
List comment