Phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên

Cập nhập tin tức Phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nguyên

Xây dựng và phát triển Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hoá dân tộc…

Đang cập nhật dữ liệu !