Hà Giang: Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022

Năm 2022, tỉnh Hà Giang dự kiến có lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 52 xã. Số thôn đăng ký thực hiện thôn nông thôn mới trong năm 2022 là 123 thôn/10 huyện.

Sau hơn 10 năm thực hiện triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, dự kiến tới cuối năm 2021, toàn tỉnh Hà Giang sẽ có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 75% kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Để hoàn thanh mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang đã đề ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí ở các địa phương đã đăng ký. 

{keywords}
Tích cực hoàn thiện bê tông hóa các con đường liên xã.

Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Giang đã đưa ra các nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022:

Huy động nguồn lực trả ứng vốn 08 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021

Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương phân bổ trong năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang đã giao các sở ngành chuyên môn kiểm tra, rà soát, tham mưu bố trí và lồng ghép kinh phí để trả ứng vốn kế hoạch thực hiện 08 xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

Đối với 02 xã chuyển tiếp kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2022

Hai xã Nậm Dịch (huyện Hoàng Su Phì) và xã Đồng Tâm (huyện Bắc Quang) cần xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể để hoàn thành về đích NTM.

Các đơn vị cần rà soát đánh giá lại mức độ đạt được của từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, trên cơ sở đó xác định rõ nhu cầu nguồn vốn thực hiện các tiêu chí của từng xã; Có giải pháp cụ thể về nguồn vốn bố trí đảm bảo từ đầu năm để thực hiện các tiêu chí chưa đạt;  

UBND tỉnh cũng phân công Thường trực UBND tỉnh, các ngành liên quan phụ trách xã để thường xuyên đôn đốc tiến độ và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện; giao ngành chuyên môn tham mưu giải pháp về nguồn vốn đối với các xã trong kế hoạch.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo - UBND các huyện, xã cần cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành xây dựng NTM năm 2022 của từng xã để làm căn cứ triển khai, chỉ đạo thực hiện.

{keywords}
Huy động tất cả các lực lượng tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Đối với mục tiêu hoàn thành nhóm tiêu chí, số tiêu chí bình quân/xã:

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đối với các nhóm tiêu chí cụ thể, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể sau:

Giao ngành chuyên môn tổng hợp theo dõi và tham mưu bố trí kinh phí thực hiện đối với các xã đăng ký hoàn thành tiêu chí.

Các tổ chức đoàn thể: Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, phối hợp với các tổ chức thành viên đoàn thể quần chúng chủ trì các Chương trình thi đua thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt hiệu quả.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành các nhóm tiêu chí trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện (theo tiêu chí, nhóm tiêu chí đã đăng ký, đề xuất với tỉnh). Chỉ đạo rà soát và điều phối kế hoạch xây dựng NTM các xã trên địa bàn phù hợp với Kế hoạch xây dựng NTM của huyện. Thời gian phê duyệt kế hoạch chi tiết hoàn thành các nhóm tiêu chí NTM năm 2022 trên địa bàn huyện, hoàn thành trong 01/2022. Chỉ đạo, đôn đốc và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ, phụ trách các xã để triển khai kế hoạch, đảm bảo đạt các nhóm tiêu chí đã đăng ký đề xuất với tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp xã: Xây dựng và phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM trên địa bàn xã phù hợp với kế hoạch của huyện để tổ chức triển khai thực hiện. Căn cứ kế hoạch phê duyệt, tổ chức triển khai đảm bảo đạt chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đề ra.

Đối với các xã NTM nâng cao

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang cũng đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện 02 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao 2022. Đồng thời làm sơ sở cho lựa chọn xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Giao các ngành của tỉnh hướng dẫn thực hiện và tham mưu bố trí và lồng ghép kinh phí thực hiện đối với các xã đã đạt chuẩn và các xã đăng ký thực hiện NTM nâng cao năm 2022.

Đối với các huyện, giao các huyện lựa chọn và xây dựng kế hoạch thực hiện của xã NTM nâng cao.

Đối với các thôn nông thôn mới

Tỉnh Hà Giang dự kiến tổng số thôn đăng ký thực hiện thôn nông thôn mới trong năm 2022 là 123 thôn. Do vậy, cần triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn thành tại các thôn trong năm 2022, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể sau:

Ban chỉ đạo, UBND các huyện, xã: Rà soát, đánh giá mức độ đạt được cụ thể của từng tiêu chí thôn nông thôn mới (sau khi Trung ương ban hành bộ tiêu chí mới, tỉnh Ban hành bộ tiêu chí thôn NTM giai đoạn 2022- 2025 ). Xác định rõ nhu cầu nguồn vốn thực hiện các tiêu chí của từng thôn; có giải pháp cụ thể về bố trí, lồng ghép nguồn vốn bố trí đảm bảo từ đầu năm để thực hiện tiêu chí trong năm 2022. Giao ngành chuyên môn tham mưu giải pháp về nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí tại các thôn.

Tỉnh Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước nhưng đã và đang có những bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Với những giải pháp cụ thể đã đề ra, kỳ vọng năm 2022 toàn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, mang lại những chyển biến rõ nét giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây được cải thiện.

Lam Giang

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !