giáo dục giới tình

Cập nhập tin tức giáo dục giới tình

6 mốc tuổi dạy về giới tính cho con của nữ tiến sĩ ngành y

Tôi thường giáo dục giới tính cho hai con gái của mình theo các mốc tuổi như sau: Khi con mới biết đi; Trước 5 tuổi; Từ 5-8 tuổi; Từ 9-13 tuổi; Từ 14-18 tuổi; Sau 18 tuổi.

Đang cập nhật dữ liệu !