dịch vụ cầm đồ

Cập nhập tin tức dịch vụ cầm đồ

Cần nhanh chóng đưa dịch vụ cầm đồ, tiền ảo vào kiểm soát phòng chống rửa tiền

Luật PCRT, các văn bản hướng dẫn ra đời đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi để công tác này được triển khai rộng rãi tới... Nhưng Luật cũng đã bộc lộ một số bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện để phòng chống rửa tiền hữu hiệu hơn

Đang cập nhật dữ liệu !