Danh sách những văn kiện đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 31

Hội nghị lần này có thể coi là một vụ mùa “bội thu” về văn kiện; các Lãnh đạo đã ký Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư và thông qua/ghi nhận 55 văn kiện khác thuộc nhiều lĩnh vực

Dưới đây là danh sách các văn kiện đã được thông qua.

“Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư”

Nội dung văn kiện:

Nội dung gồm các nguyên tắc chung; một số định nghĩa; các quyền cơ bản của lao động di cư và các thành viên của gia đình họ; các quyền cụ thể của người lao động di cư; nghĩa vụ của nước phái cử và nước tiếp nhận; cam kết của các nước thành viên ASEAN. Với tính chất không ràng buộc về pháp lý, Đồng thuận này sẽ không có tính bắt buộc sự tuân thủ giữa các nước và sẽ không có chế tài nào liên quan đến việc trừng phạt một nước thành viên trong việc thực hiện.

Đồng thuận hướng tới việc khuyến khích thúc đẩy và là kim chỉ nam cho việc xây dựng các hoạt động của Ủy ban ACMW; hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế hiện đang được áp dụng bởi nước phái cử và nước tiếp nhận lao động trong ASEAN liên quan đến việc bảo về và thúc đẩy quyền của người lao động di cư, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của nước phái cử và nước tiếp nhận lao động.

Do Việt Nam là nước có nhiều lao động làm việc tại các nước ASEAN nên ta có thể tranh thủ Đồng thuận này để đề nghị các nước tiếp nhận lao động đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho lao động ta; tổ chức các khóa đào tạo, giáo dục định hướng cho lao động thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế/ tổ chức phát triển…

Văn kiện của ASEAN

Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về chấm dứt các hình thức suy dinh dưỡng.

Nội dung văn kiện:

Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo ASEAN về Thanh toán các thể suy dinh dưỡng có 19 mục trong đó nêu rõ cơ sở xây dựng Tuyên bố, các mục tiêu về sức khỏe và dinh dưỡng, các Kế hoạch của ASEAN, các mối quan tâm chung, tóm tắt tình hình thực trạng dinh dưỡng sức khỏe của các quốc gia Đông Nam Á và các Tuyên bố các hành động của các Nhà Lãnh đạo ASEAN cũng như giao nhiệm vụ cho các Bộ trưởng Y tế ASEAN thực hiện Tuyên bố này. Cơ sở xây dựng Tuyên bố này là các cam kết về an ninh dinh dưỡng của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2015 với các mục tiêu về dinh dưỡng và sức khỏe đã được Đại Hội đồng Y tế Thế giới thông qua năm 2011 và 2015. Trong đó quan trọng nhất là mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030 (SDGs) gồm có mục tiêu “chấm dứt đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững”.

Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về chống kháng thuốc: thông qua cách tiếp cận Một sức khỏe.

Tuyên bố của các Nhà Lãnh đạo ASEAN về Chống lại kháng thuốc thông qua cách tiếp cận Một Sức khỏe có 19 mục, trong đó nêu rõ cơ sở xây dựng Tuyên bố; công nhận các kế hoạch hành động và khẳng định lại cam kết của khu vực về chống lại kháng thuốc; thừa nhận cam kết của ASEAN trong Chương trình Phát triển y tế sau năm 2015. Dự thảo Tuyên bố cũng công nhận vấn đề kháng thuốc có nguồn gốc từ việc sử dụng không hợp lý các thuốc chống vi khuẩn ở người, động vật, nuôi trồng thủy sản và cây trồng; công nhận thuốc kháng sinh là nền tảng của y học hiện đại và kháng thuốc đe dọa tính mạng của nhân loại. Dự thảo Tuyên bố cũng thừa nhận quy mô của kháng thuốc đã vượt ra ngoài vấn đề y tế công cộng và có tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội và sức khỏe môi trường, đe dọa đến an ninh y tế toàn cầu do đó đòi hỏi sự phối hợp khẩn cấp đa ngành ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về quản lý y tế trong thảm họa.

Tuyên bố của các Nhà Lãnh đạo ASEAN về Quản lý Y tế trong Thảm họa gồm 17 mục trong đó nêu rõ cơ sở xây dựng Tuyên bố, khẳng định lại cam kết của các Nhà Lãnh đạo ASEAN đối với việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN tới năm 2025 và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Chương trình nghị sự 2030 đối với phát triển bền vững, trong đó có mục tiêu kêu gọi tăng cường năng lực của tất cả các nước trong giảm thiểu và quản lý rủi ro y tế. Các nhà Lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực Quản lý Y tế trong Thảm hoạ trong ASEAN cũng như sự cần thiết phải hành động khẩn cấp để tăng cường Hệ thống Quản lý Y tế trong Thảm họa tại các cấp quốc gia và khu vực để hạn chế các nguy cơ về sức khoẻ và tính dễ bị tổn thương, đảm bảo tiếp cận tới việc chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo các dịch vụ y tế duy trì hoạt động trong các trường hợp cần thiết.

Tuyên bố ASEAN về thông qua chỉ số phát triển thanh niên ASEAN

Tuyên bố gồm 16 mục trong đó thông qua YDI và khẳng định cam kết của các nước ASEAN trong triển khai YDI, cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực cần thiết, khuyến khích tận dung YDI trong hoạch định chính sách về thanh niên tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực.

Ngoài những chỉ số về các lĩnh vực ưu tiên trong KHHĐ 2016-2020, YDI cũng bao gồm các chỉ số theo chuẩn mực quốc tế như các chỉ số về phát triển bền vững và phát triển con người. Tại Việt Nam, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên là cơ quan chủ trì xây dựng YDI và Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin số liệu.

Tuyên bố ASEAN về thực hiện đáp ứng giới của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Mục tiêu phát triển bền vững.

Tuyên bố gồm 22 mục trong đó khẳng định cam kết của ASEAN đối với việc tăng cường cơ sở dữ liệu và thông tin về phân tách giới, tận dụng các dữ liệu về giới và yếu tố giới trong hoạch định cũng như triển khai chính sách trong mọi lĩnh vực, đảm bảo cân nhắc yêu tố giới và lồng ghép giới trong các trụ cột cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp đồng đều từ các giới, bao gồm phụ nữ, trong phát triển kinh tế xã hội và chính trị.

Tuyên bố ASEAN về “Văn hóa phòng ngừa” vì một Xã hội Hòa bình, Dung nạp, Tự cường, Khỏe mạnh và Hài hòa.

Tuyên bố gồm 26 mục trong đó nhấn mạnh các mục tiêu và giá trị duy trì và tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định, thúc đẩy các giá trị hướng tới hòa bình trong khu vực được ghi nhận trong Hiến chương ASEAN, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể của 03 trụ cột Cộng đồng ASEAN; các Tuyên bố ASEAN về nhân quyền, loại trừ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, ôn hòa toàn cầu, Tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Văn hóa hòa bình, Chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc 2030 về phát triển bền vững, Tầm nhìn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về phòng ngừa, các ưu tiên của Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2017… nhằm loại trừ chủ nghĩa cực đoan, xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa nhập, gắn kết, phát triển bền vững, tự cường, năng động và hài hòa. Nhận thức được sự lan tràn của các hình thức bạo lực khác nhau, không khoan dung, chủ nghĩa cực đoan bạo lực có thể phá hoại hòa bình và an ninh; các hành vi sai lệch, những biểu hiện của các vấn đề kinh tế xã hội như đói nghèo, bất bình đẳng xã hội… là nguyên nhân gốc rễ của bạo lực. Tuyên bố khăng định cam kết tập trung thực hiện thúc đẩy văn hóa phòng ngừa hướng tới một xã hội hòa bình, hòa nhập, tự cường và hài hòa thông qua giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực, xây dựng lòng tin, giáo dục, an sinh xã hội tốt; hỗ trợ các khía cạnh sau của Văn hóa phòng ngừa thông qua thúc đẩy văn hóa, tôn trọng đời sống con người, quản trị tốt, phòng ngừa thiên tai, nâng cao sức khỏe. Theo đó, kêu gọi điều phối giữa 3 Cộng đồng ASEAN thực hiện hiệu quả Văn hóa phòng ngừa.

Lam Giang

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !