Chỉ thị 012022

Cập nhập tin tức Chỉ thị 012022

Hết thời ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm, bán "bia kèm lạc"?

Hoạt động bancassurance – bán bảo hiểm tại ngân hàng bắt buộc phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Đang cập nhật dữ liệu !