Viện phí điều chỉnh như thế nào khi tính theo mức tăng của lương cơ sở?

Cập nhập tin tức Viện phí điều chỉnh như thế nào khi tính theo mức tăng của lương cơ sở?

Viện phí điều chỉnh như thế nào khi tính theo mức tăng của lương cơ sở?

Nếu điều chỉnh viện phí theo mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng, tỷ lệ tăng bình quân của giá khám chữa bệnh là 5%.

Đang cập nhật dữ liệu !