Đắk Nông phát triển đô thị theo hướng bền vững

Những năm qua, Đắk Nông được xem là địa phương có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 phát triển đô thị theo hướng bền vững…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, dự báo đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 43% (cả nước đến năm 2020 là 45%). Đến năm 2025, dân số toàn tỉnh đạt 878.000 người, trong đó dân số đô thị 381.000 người. Về đất đai xây dựng đô thị, đến năm 2025 đạt 6.950 ha (năm 2017 đạt 3.445 ha, đạt tỷ lệ 49,6%).

Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, Đắk Nông, tỉnh luôn tập trung lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, ban hành quy chế để quản lý, phát triển đô thị. Ngoài việc thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, Đắk Nông coi việc khai thác hiệu quả giá trị sử dụng đất trong quy hoạch là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đô thị...

Đắk Nông phát triển đô thị theo hướng bền vững
Đắk Nông phát triển đô thị theo hướng bền vững
 

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển đô thị phải gắn liền với thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển đô thị thông minh. Việc phát triển đô thị được thực hiện với phương châm không nóng vội, chủ quan mà phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Quá trình đô thị hóa phải tạo điều kiện cho người nghèo, thu nhập thấp có nhà ở và tiếp cận được với an sinh xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế đang đặt ra, đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Đắk Nông đặt mục tiêu phát triển đô thị theo hướng bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

 Khánh Chi

Chủ đề :
 
List comment