Lai Châu quyết thực hiện tiêu chí ‘kinh tế và tổ chức sản xuất’ trong nông thôn mới

Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019 – 2020 (gọi tắt là Chương trình OCOP) vừa được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt.

Mục đích triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình OCOP đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ tỉnh đến xã. Đến năm 2020 hoàn thiện, nâng cấp chuẩn hóa 51 sản phẩm của các địa phương, triển khai ít nhất 4 bản du lịch; tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Trong đó, đối với cấp tỉnh lLựa chọn ít nhất 2 sản phẩm có lợi thế nhất để tập trung ưu tiên phát triển sâu theo chuỗi giá trị, phấn đấu đạt tiêu chí sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu (4-5 sao).

Đối với cấp huyện, mỗi huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 2 sản phẩm lợi thế nhất để tập trung chỉ đạo phát triển và hoàn thiện sản phẩm. Củng cố, kiện toàn các tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp; phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 tổ chức kinh tế (doanh ghiệp, HTX) tham gia. Tập huấn nâng cao năng lực 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện tham gia trực tiếp triển khai Chương trình OCOP; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký tham gia Chương trình OCOP.

Để thực hiện Chương trình OCOP, Tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ các nội dung của kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, điều phối các hoạt động triển khai Chương trình OCOP. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn, củng cố, bổ sung thêm nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh.

Theo đó, rà soát lại các cơ chế chính sách hiện hành, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách riêng cho chương trình nhằm thúc đẩy sự đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho phát triển các sản phẩm cấp tỉnh và quốc gia.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình OCOP hàng năm; xây dựng và triển khai các dự án thành phần của Chương trình OCOP; xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai nhóm sản phẩm thực phẩm và nhóm sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí theo lĩnh vực của ngành; lựa chọn 1-2 sản phẩm đặc trưng để chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, tổng kết thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019 – 2020 và đề xuất Chương trình OCOP cho giai đoạn tiếp theo.

Tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP; tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để thực hiện Chương trình OCOP.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối khả năng ngân sách, đề xuất bố trí vốn sự nghiệp để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình OCOP theo quy định. Hướng dẫn, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình OCOP.

 

Tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT giám sát việc thực hiện các tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm liên quan đến ngành Y tế đảm bảo các quy định hiện hành trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Chỉ đạo các cơ quan trong ngành hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá tác dụng của các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu...

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các đơn vị sản xuất và cán bộ quản lý các cấp về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm Thảo dược (các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu) và nhóm sản phẩm Lưu niệm - nội thất - trang trí theo lĩnh vực của ngành.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ việc thành lập các hợp tác xã và đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ quản lý cho các thành viên Hội đồng quản trị các HTX tham gia Chương trình OCOP.

Đặc biệt, tỉnh Lai Châu yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiện toàn hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình OCOP, trong đó kiện toàn bộ máy, phân công thực hiện cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

Bố trí, lồng ghép nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh, địa phương trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác để hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP; đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để đa dạng hóa kinh phí triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn.

Hàng năm chỉ đạo, tổ chức triển khai Chu trình OCOP tại địa phương, trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp).

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp tỉnh.

Minh Thư
 
List comment
 
 
Nghệ An quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020
icon

Nghệ An quy định mức trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân của tội phạm mua bán người thuộc hộ nghèo mức 2 triệu đồng⁄người khi trở về nơi cư trú.

 
 
Hội LHPN Việt Nam: Nâng cao nhận thức cho hội viên, phòng ngừa từ gốc nạn mua bán người
icon

Theo báo cáo từ các đơn vị, địa phương, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện xảy ra 74 vụ, liên quan đến 104 đối tượng, lừa bán 98 nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em.

 
 
Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người
icon

Tội phạm mua bán người chủ yếu là mua bán ra nước ngoài, do đó, việc hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 
 
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất ban hành định mức dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
icon

Việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở trợ giúp xã hội có thêm nguồn lực để hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn.

 
 
Bộ đội Biên phòng: Lực lượng then chốt trong công tác phòng, chống mua bán người
icon

Không chỉ đóng góp tích cực trong việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng còn là những cán bộ tuyên truyền xuất sắc, giúp người dân vùng biên nâng cao nhận thức, cảnh giác với loại tội phạm nguy hiểm này.

 
 
Phát hiện 98 nạn nhân bị lừa bán trong 6 tháng đầu năm 2020
icon

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP cho thấy công tác phòng ngừa mua bán người có chuyển biến rõ nét và mang lại hiệu quả tích cực.

 
Nghệ An: Cô gái trẻ đoàn tụ gia đình sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc
icon

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đưa K.T.K (SN 1998) về đoàn tụ cùng gia đình tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

 
Đau đáu “bài toán” giảm nghèo ở Mèo Vạc
icon

Với những điều kiện tự nhiên và xã hội còn nhiều khó khăn, công cuộc giảm nghèo ở huyện Mèo Vạc – tỉnh Hà Giang vẫn đang cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành và sự quyết tâm cao của chính quyền, người dân địa phương.

 
Nâng cao nhận thức về lũ lụt và hạn hán khu vực Mê Công
icon

Ở khu vực Hạ lưu sông Mê Công, thiệt hại trung bình hàng năm do lũ là khoảng 60-70 triệu USD, riêng Việt Nam và Campuchia chiếm xấp xỉ hai phần ba con số này.

 
ASEAN nỗ lực hồi phục kinh tế sau dịch Covid-19
icon

Ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông báo về các kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM 52) và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 22-29/8 theo hình thức trực tuyến.