cải cách

Cập nhập tin tức cải cách

Cải cách hành chính, chi thu ngân sách của Tổng cục Hải quan trong tháng 4/2022

Nhằm đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC, Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc các đơn vị, báo cáo kết quả tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021, đồng thời nghiêm túc triển khai công tác chấm điểm theo yêu cầu của VP Bộ Tài chính.

Đang cập nhật dữ liệu !