M Plaza

Cập nhập tin tức M Plaza

Hỏa hoạn ở tòa nhà M Plaza lúc đêm muộn

Khi xảy ra hỏa hoạn, một số nhân viên đang làm việc trong tòa nhà nhưng không hay biết.

Đang cập nhật dữ liệu !