Lâm Đồng đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Lâm Đồng là địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp.

Tỉnh Lâm Đồng phát triển mãnh mẽ mô hình “doanh nghiệp là nòng cốt, ứng dụng khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để phát triển bền vững; xây dựng thương hiệu để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và tạo niềm tin cho người tiêu dùng; nông dân đóng vai trò chủ thể và là nhân tố quyết định”; đồng thời qua đó đã xuất hiện những “nông dân thế hệ mới” có khả năng làm giàu từ nông nghiệp.

Dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Lâm Đồng đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
Lâm Đồng đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Lâm Đồng đưa ra các giải pháp để tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ, đặc biệt cần phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất trong nông nghiệp với mô hình “doanh nghiệp là nòng cốt, kinh tế tập thể - hợp tác là trung tâm, nông dân là chủ thể”.

 

Phát triển du lịch chất lượng cao thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh. Phát triển công nghiệp có chọn lọc, có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược. Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững.

Khánh Chi

Chủ đề :
 
List comment