cai nghiện thuốc lá

Cập nhập tin tức cai nghiện thuốc lá

4 biện pháp cai nghiện thuốc lá bằng y học cổ truyền

Các biện pháp điều trị được minh chứng là có hiệu quả là: điều trị nhận thức thay đổi hành vi, điều trị bằng thuốc; nicotine thay thế, bupropion, varenicline và sử dụng cổ truyền hỗ trợ một phần trong cai nghiện thuốc lá

Đang cập nhật dữ liệu !