Trang thông tin điện tử tổng hợp phải lưu ý điều gì?

Trang tin điện tử tổng hợp đã được quản lý bởi luật Báo chí mới có hiệu lực vào ngày 1/1/2017, nội dung quy định tại điều 36 Luật Báo chí (sửa đổi).

Sau một hồi tranh luận tại nghị trường Quốc hội, Luật báo chí (sửa đổi) mới công bố đã đưa phần Trang tin điện tử tổng hợp vào quản lý tại Luật Báo chí. Nội dung thông tin của trang tin điện tử tổng hợp là thông tin được trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin báo chí và phải ghi rõ nguồn.

Trang thông tin điện tử tổng hợp phải lưu ý điều gì? - ảnh 1

Trang tin điện tử tổng hợp

Luật Báo chí cũng nhấn mạnh khi các trang báo (là nguồn của trang tin điện tử tổng hợp) gỡ bỏ nội dung, thì nội dung đăng lại trên trang điện tử tổng hợp cũng phải được gỡ bỏ.

Điều này làm giảm đi tình trạng, trang gốc đã sửa, đã xóa nhưng ở các trang tin điện tử tổng hợp thì vẫn còn.  

Điều 36. Trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp phải trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí và ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan báo chí, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

2. Nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp không được vi phạm quy định tại khoản 13 Điều 9 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Cơ quan, tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải xây dựng quy trình quản lý thông tin; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chủ động loại bỏ những thông tin có nội dung quy định tại khoản 13 Điều 9 của Luật này hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cơ quan, tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin được trích dẫn gỡ bỏ nội dung thông tin đó.

5. Việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ.

(Trích Luật Báo chí sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1/1/2017)

 
  
Hồng Chuyên
Chủ đề :
 
List comment