“Bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học”

Nội dung này được quy định tại Luật Báo chí mới công bố, có hiệu lực vào ngày 1/1/2017. Nội dung này sẽ mở rộng hơn cho hoạt động báo chí, nhất là các tạp chí liên quan đến khoa học.

Tại điều 14, Luật Báo chí mới quy định thêm: Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

“Bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học” - ảnh 1

Bệnh viện cấp tỉnh như thế này có thể thành lập tạp chí khoa học (Ảnh: Báo NLĐ)

Không chỉ có bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên mà các tổ chức khoa học như viện hàn lâm, viện nghiên cứu khoa học cũng được thành lập cơ quan báo chí - tạp chí khoa học.

Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.

2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

(Trích Luật Báo chí sửa đổi, có hiệu lực vào ngày 1/1/2017)

 
Hồng Chuyên
Chủ đề :
 
List comment