Tập đoàn TKV thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW như thế nào?

Nhiều chương trình hành động được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề ra nhằm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa'.

Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành các nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 17/7/2017 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Một buổi hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các cán bộ đảng viên của Công ty thuộc Tập đoàn. Ảnh: TKV

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tập đoàn TKV đã đề ra chương trình cụ thể như: Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt đối với những điểm mới trong Nghị quyết số 10-NQ/TW về yêu cầu khách quan, cấp thiết, lâu dài của phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế tư nhân là một trong ba lực lượng nòng cốt, một động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; phát triển kinh tế tư nhân ở tất cả các ngành, các lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện, khuyến khích để kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp trong Tập đoàn khi cổ phần hóa hoặc Nhà nước thoái vốn. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các dịch vụ phục vụ trong Tập đoàn.

Khuyến khích, thúc đẩy phát triển các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường trong nước và quốc tế giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn với doanh nghiệp tư nhân nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Tập đoàn.

Thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Nhà nước, tích cực phối hợp với các địa phương để tham gia công tác an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, năng lượng, viễn thông, thoát nước, xử lý chất thải… tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

 

Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Tập đoàn các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

Để thực hiện chương trình hành động đó, Tập đoàn đề nghị các đơn vị cụ thể hóa Chương trình hành động để xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình sát với tình hình ở chi, đảng bộ, ở đơn vị và tổ chức thực hiện, có lộ trình từng nội dung, nhiệm vụ thiết thực và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ Tập đoàn; xây dựng và chủ trì triển khai kế hoạch tuyên truyền trong toàn Tập đoàn từ nay đến năm 2020 về các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn và Ủy ban kiểm tra các chi, đảng uỷ trực thuộc tham mưu cho cấp uỷ nội dung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

Các ban của Đảng ủy Tập đoàn, các ban chuyên môn của Tập đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Chương trình hành động có hiệu quả.

Cùng với đó, văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tập đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện.

Minh Thư
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.