Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Tập đoàn TKV

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã đề ra nhiều chương trình hành động.

Cụ thể, tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã đề ra nhiều chương trình hành động mhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ảnh: TKV

Các chi, đảng uỷ cơ sở trong toàn Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, đơn vị, Tập đoàn với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển” phải đảm bảo theo đúng chủ trương của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật.

Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp uỷ trong toàn Tập đoàn chủ động, tích cực trong tổ chức nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời báo cáo và tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực: thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường, đặc biệt là thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường; thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Các đơn vị chủ động nghiên cứu các chuyên đề phù hợp để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, với Tập đoàn.

Định kỳ, Đảng ủy Tập đoàn và các chi, đảng ủy cơ sở tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp và của Tập đoàn.

Theo TKV, từ nay đến năm 2020, phải tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình số 08-CTr/ĐU, ngày 08/8/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn TKV”. Trong năm 2017, phải quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 15/12/2016 của Đảng ủy Tập đoàn “Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017”.

 

Trên cơ sở kết quả đạt được để tham gia, đề xuất hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cơ chế chính sách đột phá để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị; hoàn thiện thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chỉ đạo các chi, đảng uỷ cơ sở lãnh đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo hướng phải hoạt động thực sự theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh theo pháp luật với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh; triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, tích cực thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững” của Liên hợp quốc; đa phương hóa, đa dạng hóa trong hợp tác kinh tế quốc tế, không để lệ thuộc vào một số ít thị trường; phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và của doanh nghiệp, của Tập đoàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại, yếu kém trong những năm qua, đặc biệt là việc xử lý các doanh nghiệp, đơn vị, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, hiệu quả sản xuất kinh doan kém; tích cực xử lý nợ xấu theo nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Minh Thư
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.