Buộc thôi việc công chức có 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các đơn vị trực thuộc.

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT, thời gian qua, đa số đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc Bộ đã thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ về nghĩa vụ của công chức, viên chức, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị phối hợp, chỉ đạo và thực hiện nghiêm một số nội dung để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quyết định của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT và chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành TN&MT.

Buộc thôi việc công chức có 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Bộ TN&MT đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở cơ quan, đơn vị mình các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; về tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; về quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, xây dựng môi trường làm việc văn hoá lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch để công chức, viên chức phát huy tính năng động, sáng tạo trong thi hành nhiệm vụ, xây dựng tác phong làm việc văn minh, lịch sự, giữ gìn uy tín, danh dự cho đơn vị, tổ chức và đồng nghiệp.

Thực hiện công khai những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, tham gia ý kiến theo quy định; phân công, phân nhiệm rõ ràng, gương mẫu chấp hành và thường xuyên hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, để quên, sót việc, chậm tiến độ, kém chất lượng đối với cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý.

Trình cấp có thẩm quyền bố trí công tác khác hoặc bố trí theo thẩm quyền công tác khác đối với công chức có 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết cho thôi việc đối với công chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Lãnh đạo Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị, tổ chức quán triệt đến từng công chức, viên chức khi đến tổ chức, cơ quan thực hiện nghiêm các nội dung về văn hóa công sở, quy định về tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng yêu cầu, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chỉ đạo tổ chức đưa các nội dung nêu trên vào tiêu chuẩn phân loại, bình xét thi đua đối với công chức, viên chức hàng năm; khi công chức, viên chức vi phạm thì tuỳ lỗi vi phạm có thể hạ một hoặc nhiều mức khen thưởng trong năm.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để theo dõi chu trình khép kín; hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả để áp dụng chung đối với tất cả các đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 1/6/2016.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo công chức thực hiện ngay phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ chỉ đạo định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban về tình hình xử lý hồ sơ công việc của các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp với Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin chỉ đạo xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý công chức, viên chức ra, vào và làm việc tại trụ sở Bộ.

Chánh Thanh tra Bộ có biện pháp nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời hành vi tham nhũng hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp.

Vạn Xuân
Chủ đề :
 
List comment