kinh phí

tin tức về kinh phí mới nhất

Bố trí kinh phí kịp thời khi triển khai đề án xây dựng xã hội học tập
 

26/06/2021

Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đề án xây dựng xã hội học tập.