Sử dụng dung dữ liệu an sinh xã hội với bảo hiểm xã hội

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thực hiện nghị quyết 70 /NQ-CP về chính sách an sinh xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !