Kon Tum: Ước kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 10,12%

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Kon Tum đến năm 2019 chiếm 13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,12%.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 và dự kiến kế hoạch giảm nghèo năm 2021, theo UBND tỉnh Kon Tum, việc triển khai thực hiện chương trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Kon Tum đến ngày 31/12/2019 là 18.858 hộ, chiếm 13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, có 17.649 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 24,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Kon Tum: Ước kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 10,12%
Kon Tum ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm trước. (Ảnh: Kontumtv)

Số hộ cận nghèo là 8.809 hộ, chiếm 6,36% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.998 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 11,3% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,12%.

Kon Tum cũng đã đạt một số kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn như tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 95,1%; 100% xã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,6%.

100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; có 36,7% có cơ sở vật chất trường học và thiết bị dạy học đạt chuẩn nông thôn mới; có 182 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 90% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 98%; đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng ít nhất được cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 62%.

Cùng với đó, 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Kon Tum đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.459 lao động nông thôn, đạt 70,23% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Kon Tum cho biết trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, theo dõi đánh giá CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, điều kiện địa hình khu vực nông thôn của tỉnh không thuận lợi, toàn tỉnh có 55/85 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 3 huyện nghèo do đó nhu cầu nguồn lực đầu tư và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo là rất lớn, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư trong thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn thấp so với yêu cầu, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp do nhiều nội dung, nhiệm vụ các đơn vị, địa phương chưa thể triển khai thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh (các lớp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...).

Một số bộ phận hộ nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu chủ động trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; thu nhập của người dân tại một số vùng còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao... Việc triển khai thu hồi, luân chuyển vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn chậm.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương có lúc chưa được chặt chẽ, đồng bộ; một số ít địa phương ở cấp huyện, cấp xã chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của CTMTQG giảm nghèo bền vững, thiếu sự chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến báo cáo và đề xuất những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương, biểu mẫu hướng dẫn, báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu nguồn vốn, dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh.

Minh Thư

 
List comment