xả hàng

Cập nhập tin tức xả hàng

Xuất hiện tình trạng F0 âm thầm xả hàng dưới giá vốn?

Ở một số dự án căn hộ, luôn có lượng khách hàng F0 âm thầm xả hàng dưới giá vốn do áp lực về nguồn tài chính.

Đang cập nhật dữ liệu !