Vẫn còn những yếu kém cần rút kinh nghiệm tại Đại hội các đảng bộ trực thuộc TƯ

Mặc dù có rất nhiều ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đúng kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự,...

Về văn kiện đại hội, một số đại hội, Báo cáo chính trị còn dàn trải, thiếu tập trung, chủ yếu là báo cáo thành tích, chưa mạnh dạn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân; chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tương xứng với tình hình, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành một số đảng bộ có nhiều nội dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị, chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm cá nhân, nên chưa đề ra được biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm có tính khả thi cao. Một số báo cáo đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị chưa thật sự sâu sắc, nhất là trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu.

Về chuẩn bị nhân sự, một số đảng bộ chưa chuẩn bị đầy đủ các phương án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các thường trực cấp ủy; một số trường hợp do không đủ tuổi tái cử theo quy định hoặc chuẩn bị nhân sự chưa kỹ, đưa ra bầu không trúng. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, việc thực hiện chủ trương bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý ở một số ngành không là người địa phương gặp khó khăn. Việc chuẩn bị về tỷ lệ nữ, tỷ lệ tham gia cấp ủy, độ tuổi tái cử và đổi mới 1/3 cấp ủy, một số nơi chuẩn bị chưa thực chất, còn mang tính đối phó.

Vẫn còn những yếu kém cần rút kinh nghiệm tại Đại hội các đảng bộ trực thuộc TƯ - ảnh 1

Quang cảnh đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

Về công tác tổ chức điều hành đại hội, ở một số đại hội, nội dung, chương trình làm việc của một số đại hội chưa khoa học. Công tác bố trí đoàn chủ tịch có nơi chưa thật hợp lý dẫn đến trong điều hành thực hiện chương trình đại hội còn lúng túng, chưa thống nhất. Trình tự thực hiện các nội dung đại hội còn chưa thực sự mạch lạc theo quy định. Công tác bầu cử vẫn để xảy ra một số sai sót nhỏ.

Về tham luận tại đại hội, phần lớn ý kiến phát biểu còn dài, tính tranh luận chưa cao. Nội dung tham luận chủ yếu là nêu thành tích của địa phương, đơn vị chưa tập trung thảo luận vào những việc mới, việc khó và có tính đột phá.

Về kết quả bầu cử tại đại hội, mặc dù cấp ủy đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, song vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định về đánh giá và nắm tình hình của các cán bộ.

Tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, việc bầu ban chấp hành còn thiếu 38 cấp ủy viên so với số lượng cần bầu theo đề án nhân sự ban đầu, chiếm tỷ lệ 1,08%. Có 35 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử nhưng không trúng cử ban chấp hành, chiếm tỷ lệ 1%. Việc chuẩn bị phương án nhân sự vẫn còn trường hợp số dư thấp hơn so với quy định. Một số đảng bộ có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 36. Một số nơi có cấp ủy viên có trình độ đào tạo cao đẳng; 11 trường hợp mới có bằng trung cấp lí luận chính trị, chiếm tỷ lệ 0,31%.

Vẫn còn những yếu kém cần rút kinh nghiệm tại Đại hội các đảng bộ trực thuộc TƯ - ảnh 2

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành tại đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Bầu ban thường vụ cấp ủy còn để thiếu 39 đồng chí so với số lượng cần bầu, chiếm tỷ lệ 4,03%. Trong đó, 06 trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử để cơ cấu ban thường vụ, bầu trúng ban chấp hành nhưng bầu không trúng ban thường vụ, chiếm tỷ lệ 0,63%. Việc  chuẩn bị phương án nhân sự một số nơi số dư còn thấp hơn so với quy định. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia ban thường vụ đạt thấp; một số nơi không có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ. Có 41/65 đảng bộ không có cán bộ trẻ (dưới 40) tham gia ban thường vụ. Độ tuổi bình quân ban thường vụ một đảng bộ còn cao. Một số trường hợp dự kiến cơ cấu ủy viên ban thường vụ nhưng không trúng cử ban chấp hành.

Bầu thường trực cấp ủy còn thiếu 09 đồng chí so với số lượng cần bầu, chiếm 0,93%. Có 02 trường hợp phó bí thư cấp ủy khóa cũ đủ điều kiện tái cử trúng cử ban chấp hành nhưng không trúng cử ban thường vụ.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém được Ban tổ chức Trung ương chỉ ra đó là: Một số cấp ủy quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng chưa thật sự sâu sát, quyết liệt và chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Một số mơi còn tập trung nhiều vào công tác bầu cử, xem nhẹ xây dựng văn kiện; thảo luận báo cáo chính trị cũng như việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội của đảng bộ và Văn kiện Đại hội XII của Đảng chưa hiệu quả, nhất là những vấn đề mới, khó.

Một số ít đảng bộ chưa thật sự nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận của nhân dân để kịp thời xử lí những vấn đề có liên quan đến công  tác nhân sự, nhất là những nơi có tình hình phức tạp. Cá biệt có địa phương còn biểu hiện mất đoàn kết nội bộ dẫn đến phương án nhân sự không được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

Ban tổ chức Trung ương cũng chỉ ra một số kinh nghiệm cần được rút ra sau đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đó là:

Các cấp ủy cần quán triệt sâu dắc, đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của Trung  ương về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là những điểm mới trong chỉ thị, hướng dẫn, quy chế bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt; cụ thể hóa các văn bản cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của cấp mình.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư thường xuyên, sâu sát, nhất quán, giữ nghiêm quy chế, quy định đã ban hành về công tác nhân sự cấp ủy từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc đại hội. Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, nhất là ở những nơi khó khăn, phức tạp; kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên để chỉ đạo, giải quyết.

Đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy và đảng bộ. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, những vấn đề nổi lên của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phải làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội.

Phải làm tốt công tác tuyên truyền, cổ đọng trước, trong và sau đại hội, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội.

Phát huy vai trò giám sát và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội.

ND

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !