Trung đoàn tên lửa phòng không 261 nâng cao chất lượng huấn luyện

Trung đoàn Tên lửa 261 (Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời khu vực miền Đông Nam Bộ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
Trung đoàn tên lửa phòng không 261 nâng cao chất lượng huấn luyện - ảnh 1
Luyện tập kíp chiến đấu ở Sở Chỉ huy

Bài viết của Thượng tá ĐINH QUANG HỢP, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tên lửa 261 đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung đoàn đang tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được xác định là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên. Năm 2014, Trung đoàn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng “điểm” về công tác huấn luyện chiến đấu (HLCĐ). Đây là vinh dự, trách nhiệm, đồng thời là thời cơ để Trung đoàn đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Trước hết, Trung đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) về nhiệm vụ HLCĐ. Qua đó, xây dựng cho CB,CS động cơ, ý chí quyết tâm cao làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác HLCĐ. Để thực hiện tốt công tác này, Đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt cho CB,CS nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện, SSCĐ của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết 765-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, kế hoạch huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn và Đơn vị.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn ra Nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị “điểm” về HLCĐ. Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu cấp trên giao, cấp ủy, chi bộ, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch và ra nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); đồng thời, rà soát, đánh giá đúng thực chất tình hình, chỉ rõ các mặt tồn tại trong huấn luyện để có chủ trương, biện pháp khắc phục sát, đúng. Trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt việc giáo dục nhiệm vụ, phổ biến kế hoạch để mọi CB,CS nắm vững nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu huấn luyện, đảm bảo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động.

Trung đoàn tên lửa phòng không 261 nâng cao chất lượng huấn luyện - ảnh 2

Tên lửa của Trung đoàn 261, Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khai hỏa trong một đợt diễn tập bắn đạn thật

Thông qua giáo dục, làm cho CB,CS nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác HLCĐ, góp phần quyết định trình độ tinh nhuệ, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị nói riêng và Sư đoàn, Quân chủng nói chung. Trong quá trình tiến hành, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa quán triệt nhiệm vụ, giáo dục thường xuyên với giáo dục chuyên đề, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác trước những diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực, nhất là tình hình khu vực Biển Đông,… làm cho CB,CS nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Mặt khác, Trung đoàn chỉ đạo tăng cường giáo dục cho bộ đội truyền thống của Quân đội, Quân chủng, Đơn vị, nhất là những bài học về nghệ thuật tác chiến phòng không trong Chiến dịch “Điện Biên phủ trên không”1 (12-1972); nắm chắc tính chất, đặc điểm, thủ đoạn khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao để xây dựng niềm tin vào cách đánh và VKTBKT có trong biên chế; từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị tinh thần dám đánh, biết đánh và đánh thắng địch trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, phong phú, Trung đoàn đã kết hợp giáo dục trong các đợt sinh hoạt tập trung, giáo dục chính trị, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc lồng ghép trong các hoạt động của đơn vị.

Cùng với đó, Trung đoàn thực hiện việc mở rộng và phát huy dân chủ quân sự trong huấn luyện, khuyến khích tính sáng tạo mọi cá nhân, tập thể; nâng cao vai trò các tổ chức quần chúng, hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện nhiệm vụ HLCĐ. Trên cơ sở đó, các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, tập trung đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, nội dung khó; gắn các nội dung, chỉ tiêu HLCĐ với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng. Nhờ đó, 100% CB,CS của Trung đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao, xác định tốt trách nhiệm trong HLCĐ.

Là đơn vị kỹ thuật, Trung đoàn được giao quản lý, huấn luyện, khai thác, sử dụng nhiều VKTBKT đặc chủng, hiện đại, yêu cầu chuyên môn hóa cao nên đội ngũ sĩ quan và các thành phần chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp chiếm hơn 50% quân số - lực lượng quan trọng góp phần quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Do vậy, Nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị “điểm” về HLCĐ xác định rõ: tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng toàn diện, trọng tâm là xây dựng, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơ quan, kíp chiến đấu và các thành phần chuyên môn kỹ thuật.

Theo đó, ngoài những nội dung tập huấn theo quy định, hằng năm, Trung đoàn tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế với phương châm yếu nội dung nào, khâu nào, bồi dưỡng nội dung đó, khâu đó; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cơ quan bồi dưỡng đơn vị, chiến sĩ cũ bồi dưỡng chiến sĩ mới, giỏi bồi dưỡng yếu, v.v. Qua đó, Trung đoàn xác định đúng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp, sát với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người. Năm 2014 vừa qua, từ thực tế những nội dung khó và còn yếu của năm trước, như: tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành tên lửa, hợp luyện kíp chiến đấu, chuyển trạng thái SSCĐ, diễn tập chỉ huy - cơ quan,… đã được Trung đoàn quan tâm đưa vào nội dung bồi dưỡng, nhằm từng bước nâng cao bản lĩnh, tác phong chỉ huy, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ phân đội.

Để công tác này đạt hiệu quả cao, Trung đoàn chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; chú trọng công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những khâu yếu, mặt yếu. Trung đoàn quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ trì nêu cao trách nhiệm và chịu trách nhiệm về kết quả huấn luyện của đơn vị thuộc quyền; đồng thời, lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, đơn vị, cũng như trong xem xét bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Ngoài tổ chức bồi dưỡng tập trung (khối cơ quan vào thứ năm hằng tuần, khối đơn vị vào thứ ba hằng tuần), Trung đoàn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho CB,CS tự nghiên cứu, học tập để phong trào này có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp. Trung đoàn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan vững mạnh, có đủ năng lực làm tham mưu, giúp Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ HLCĐ. Đến nay, 100% cán bộ của Trung đoàn có kiến thức chuyên sâu tốt, tương đối toàn diện, đủ năng lực huấn luyện theo phân cấp; trong đó, 100% cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn, trên 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi.

Cùng với coi trọng huấn luyện cán bộ, Trung đoàn xác định huấn luyện kíp chiến đấu là then chốt. Để nâng cao sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của cá nhân và phân đội, Trung đoàn thực hiện nhiều biện pháp, như: tăng cường huấn luyện trên mô hình, huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp; huấn luyện thao tác trên mô hình trước rồi mới huấn luyện trên khí tài, hiệp đồng miệng cho đến khi thuộc khẩu lệnh động tác mới hiệp đồng trên máy; thực hiện nghiêm “5 có”2 với kíp chiến đấu Sở Chỉ huy và “6 có”3 với huấn luyện kíp chiến đấu phân đội. Trung đoàn còn yêu cầu các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa mở máy canh trực với huấn luyện thao tác thực hành cho các kíp chiến đấu; tăng cường luyện tập bắt, bám sát máy bay ta để nâng cao trình độ thực sự, thực tế. Năm 2014, qua kiểm tra kíp chiến đấu Sở Chỉ huy, Trung đoàn đạt giỏi; phân đội hỏa lực tên lửa, trạm ra-đa, dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa có 01 kíp đạt giỏi, 01 kíp đạt khá vững chắc.

Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và trên cơ sở vận dụng các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp HLCĐ. Do thời gian tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ ngắn, Trung đoàn chú trọng huấn luyện những nội dung cơ bản, quan trọng. Trong đó, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện chuyên sâu cho CB,CS những nội dung phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; tăng cường huấn luyện cho bộ đội làm chủ VKTBKT, đảm bảo mọi CB,CS giỏi chức trách được giao; đồng thời, làm được từ 01 đến 03 chức trách khác để sẵn sàng thay thế khi có tình huống.

Trung đoàn chú trọng chỉ đạo các nội dung luyện tập, hợp luyện, diễn tập, giúp bộ đội cơ động nhanh, thuần thục các phương án tác chiến trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất. Cùng với đó, Trung đoàn coi trọng huấn luyện đội ngũ chiến thuật 1 xe, 1 máy, bồi dưỡng nâng cao trình độ lái xe; kết hợp huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, tăng cường diễn tập theo phương án SSCĐ, sát với các tình huống chiến đấu; tăng cường rèn luyện thể lực, tâm lý cho bộ đội, bảo đảm độ dẻo dai, chịu được cường độ chiến đấu cao.

Để nâng cao khả năng SSCĐ, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức báo động, tăng cấp chiến đấu kết hợp với hành quân xa, mang vác nặng; tăng thời gian huấn luyện đêm (tỷ lệ từ 30% đến 40%) để đưa bộ đội tiếp cận sát với thực tế chiến đấu. Ngoài ra, Trung đoàn còn làm tốt công tác đảm bảo trước và trong cả quá trình HLCĐ nhất là về con người, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và VKTBKT. Năm 2014, Trung đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu HLCĐ, đạt “Đơn vị Huấn luyện Giỏi” với hệ số SSCĐ của tên lửa trên 97%, phân đội, kíp trực ban 100% đạt khá, giỏi (trên 80% giỏi); 100% các lần chuyển cấp SSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ vùng trời được đảm nhiệm, không để xảy ra bất ngờ, lỡ thời cơ, không để lộ, lọt thông tin, được Cục Quân huấn - Bộ Quốc phòng thanh tra huấn luyện đánh giá cao; tổ chức diễn tập DT-14 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bằng nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Trung đoàn Tên lửa Phòng không 261 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khả năng cơ động, kỹ năng khai thác, làm chủ các loại VKTBKT và thực hành phối hợp, hiệp đồng giữa các phân đội trong huấn luyện, diễn tập ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

1 - Trong Chiến dịch “Điện Biên phủ trên không”, Trung đoàn là đơn vị chủ công, với thành tích bắn rơi nhiều máy bay B52 nhất (13/34 chiếc).

2 - “5 có”: có bài tập, có kíp tập, có kíp bình tập, có đạo diễn, có phòng đáy.

3 - “6 có”: có bài tập, có kíp tập, có kíp bình tập, có đạo diễn, có phòng đáy, có máy tập.

BTV

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !