Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng Đồng Nai sẽ phát triển nhanh, bền vững

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương, những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề quan trọng:

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả hơn nữa phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, điều này có ý nghĩa rất quyết định trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt là khi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết có hiệu lực.

Tạo mọi thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng và vào các ngành, các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, các dự án, các sản phẩm công nghệ cao, sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường. Chú trọng khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong địa bàn của tỉnh.

Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng Đồng Nai sẽ phát triển nhanh, bền vững - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội Đại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X

Khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistic, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ để cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hình thành đồng bộ các loại thị trường, đồng thời quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ người lao động ở các khu công nghiệp và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh, mang đậm nét thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người và thắng cảnh của vùng đất Đồng Nai.

Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị của Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại… Phát huy tối đa lợi thế về đất đai, hệ sinh thái, khí hậu, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao theo hướng hình thành chuỗi giá trị khép kín; khuyến khích, hỗ trợ hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết đa dạng, tự nguyện trong các khâu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Nai với quá trình phát triển chung của Vùng Đông Nam Bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt liên kết vùng, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao tiềm năng khoa học - công nghệ. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là xây dựng sân bay Long Thành.
Thứ hai, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, tạo thêm động lực để phát triển nhanh, bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa của nhân dân.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo nghề; có chính sách thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao. Đồng Nai là tỉnh đứng thứ 5 về dân số trong cả nước, là một tỉnh phát triển nhanh, năng động, nên đã thu hút một lượng lớn người lao động trong cả nước đến Đồng Nai làm việc, sinh sống, vì vậy tỉnh cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo một cách bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, người lao động trên địa bàn, nhất là về nhà ở, thu nhập, các dịch vụ về y tế, giáo dục, về sử dụng nước sạch; giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội.

Chú trọng giải quyết tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư cho người dân khi thu hồi đất. Phấn đấu Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín ở vùng Đông Nam Bộ, nhất là nguồn lực có chất lượng cao; phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ mới, tiên tiến vào quản lý, sản xuất, kinh doanh. Phát triển mạnh kinh tế tri thức.

Phải đặc biệt quan tâm bảo vệ và cải thiện môi trường. Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Chăm lo phát triển phúc lợi xã hội, cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống mọi mặt của mọi người dân phải luôn được xem là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.
Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng Đồng Nai sẽ phát triển nhanh, bền vững - ảnh 2

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020


Thứ ba, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thứ tư, nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm trước nhân dân; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Nêu rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) thật sự tiêu biểu cho sự đoàn kết, trí tuệ, năng lực và phẩm chất, đạo đức của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc vai trò và trọng trách được giao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm.

Phải trên trên cơ sở thật sự coi trọng tiêu chuẩn, nhưng Ban Chấp hành mới của Đảng bộ cũng cần phải cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo bao quát, toàn diện, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Đồng thời đề nghị Đại hội quan tâm thực hiện những yêu cầu về công tác nhân sự các cấp ủy mà Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người; đề nghị Đại hội đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ để bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

“Với tiềm năng, lợi thế và thành tựu đã đạt được; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đảng bộ và quân dân Đồng Nai sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển nhanh và bền vững; nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, khá giả, hạnh phúc, văn minh, nghĩa tình” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng.
PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !