Phát triển bền

Cập nhập tin tức Phát triển bền

Phát triển thị trường vốn xanh hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững

Phát triển thị trường vốn xanh (cụ thể là thị trường trái phiếu xanh và thị trường cổ phiếu xanh) là một trong những giải pháp quan trọng để huy động được nguồn vốn phục vụ việc triển khai các dự án hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !