Phát động thi đua ngành TT&TT năm 2018

Sáng 22/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã công bố Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng về công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Kinh tế xã hội nước ta phát triển trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi. Sự căng thẳng trong khu vực, khủng bố, bất bình đẳng và an ninh mạng đang diễn biến phức tạp. Kinh tế trong nước đang gặp khó khăn, thách thức, thiên tai, mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, toàn ngành TT&TT vẫn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực TT&TT tiếp tục được duy trì tốt. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành ổn định và có những bước phát triển bền vững, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ TT&TT ,Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm công bố Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT về phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn ngành.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017 và để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Toàn ngành TT&TT tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc”.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt các nội dung sau.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và các văn bản pháp luật về công tác thi đua khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TT&TT.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng Cờ Thi đua Chính phủ năm 2017 cho 6 đơn vị thuộc Bộ TT&TT gồm: Văn phòng Bộ, Vụ CNTT, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục TTCS, Trung tâm Internet Việt Nam, Báo VietnamNet

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa các tổ chức Đảng, chuyên môn, Đảng đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, để khởi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống của ngành. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TT&TT tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực, và công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành một động lực, biện pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, với tinh thần hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, của từng đơn vị, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tặng Cờ Thi đua của Bộ TT&TT năm 2017 cho 7 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong toàn ngành trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với nội dung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt trên cả 4 phương diện: phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, người tốt – việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn ngành.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho 8 Sở TT&TT.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng.

Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thi đua khen thưởng, đảm bảo các quy trình làm việc cũng như xét khen thưởng theo tiêu chuẩn ISO.

Các tổ chức đoàn thể trong ngành TT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo.

Bình Minh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !