Nhật ký khai thác

Cập nhập tin tức Nhật ký khai thác

Nỗ lực truy xuất nguồn gốc thuỷ sản tại cảng cá

Để chống khai thác IUU, Hà Tĩnh đẩy mạnh triển khai công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Đang cập nhật dữ liệu !