Ngày không tiền mặt

Cập nhập tin tức Ngày không tiền mặt

Bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán và chuyển đổi số hướng đến xã hội không dùng tiền mặt

Các chiến lược chuyển đổi số xác định thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nền móng quan trọng để xây dựng hình ảnh kinh tế số, xã hội số, đạt mục tiêu phát triển thanh toán số đối với phổ cập tài chính toàn diện.

Đang cập nhật dữ liệu !