Nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền và năng lực đội ngũ công chức

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, từ tỉnh tới cơ sở.

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/2/2008 về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 33-KL/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2013-2015. HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2016 và quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp. UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, đề án thực hiện CCHC; Cải cách chế độ công vụ, công chức; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành đã tích cực triển khai thực hiện, thu được nhiều kết quả tích cực.
Về cải cách thể chế, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được thực hiện đúng quy trình quy định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, riêng ở cấp tỉnh, Vĩnh Phúc đã ban hành 407 văn bản, trong đó có 154 nghị quyết của HĐND tỉnh, 189 quyết định và 64 chỉ thị của UBND tỉnh. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường, các cấp, các ngành đã rà soát 1.456 văn bản, trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 241 văn bản, đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ 346 văn bản.
Được xác định là khâu đột phá trong CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc  quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các ngành, các cấp đã thường xuyên rà soát để đơn giản hóa, loại bỏ các TTHC không còn phù hợp, không cần thiết và giảm thời gian giải quyết, từng bước đem lại sự thuận tiện cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, đã ban hành mới 228 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 241 thủ tục và bãi bỏ 306 thủ tục. Thời gian giải quyết các TTHC đã được rút ngắn đáng kể, chỉ còn từ 5 đến 7 ngày, nhiều thủ tục đã được giải quyết trong ngày hoặc ngay khi tiếp nhận hồ sơ.
UBND tỉnh đã ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2013-2020 (theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2013) để rà soát, sắp xếp, giảm đầu mối các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong các cơ quan hành chính; đổi mới cơ chế hoạt động, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đến nay đã giảm được 32 đơn vị sự nghiệp công lập.
Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm triệt để.  Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/2/2008 của Tỉnh ủy xác định nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 và Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đã có 35 học sinh thi đỗ xuất sắc vào các trường đại học trong nước được cử đi đào tạo tại nước ngoài, hiện được xem xét bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Có 119 sinh viên hệ chính quy các trường đại học Y, Dược được tỉnh cấp kinh phí đào tạo; đến nay, có 53 người đã tốt nghiệp được bố trí công tác. Từ năm 2008 đến năm 2010, UBND tỉnh đã cử 254 cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo các trình độ: cao đẳng hành chính, đại học Luật, đại học Hành chính và đại học Quản lý xã hội, nâng tổng số CBCC cấp xã đạt chuẩn trên toàn tỉnh lên 95,5% (vượt 5,5% so với chỉ tiêu đề ra). Từ năm 2009 đến nay, đã cử 325 công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ tại nước ngoài và một số cơ sở trong nước, trong đó chủ yếu là đào tạo tiếng Anh. Công tác đào tạo sau đại học đã được quan tâm; từ năm 2008 đến nay UBND tỉnh đã cử khoảng 400 người đi đào tạo sau đại học, trong đó có 19 nghiên cứu sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức có bằng sau đại học là 1.532 người (thạc sĩ 1.495 người, tiến sĩ 37 người), vượt trên 200% so với mục tiêu.
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện cơ chế khoán theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, nâng cao tính tự chủ, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công khai tài chính, tiết kiệm chi tiêu để bổ sung nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.
Trong những năm vừa qua, trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành và UBND các cấp đã được đầu tư xây dựng khang trang, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị công nghệ phục vụ công tác. Đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành 100% việc xây dựng trụ sở UBND cấp xã theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 100% trụ sở của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã được bố trí. Bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết công việc của các tổ chức, công dân. Đến hết năm 2015, 100% trụ sở UBND cấp huyện và các sở tiếp nhận nhiều TTHC sẽ hoàn thành bộ phận một cửa hiện đại; một số lĩnh vực thực hiện liên thông giữa các cơ quan có liên quan.
Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như  việc chỉ đạo, thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa tốt; Việc tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC ở một số ngành, địa phương chưa thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện CCHC chưa tích cực, chưa huy động các tổ chức và công dân tham gia giám sát việc thực hiện CCHC; TTHC ở nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; việc thực thi TTHC ở một số cơ quan nhà nước chưa nghiêm;  Tổ chức bộ máy bên trong một số cơ quan còn cồng kềnh, chưa tinh gọn; Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức chưa hợp lý, vị trí việc làm chưa phù hợp. Tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. 
Nguyên nhân là do nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị về CCHC chưa đầy đủ, nhất là ở cơ sở. 
CCHC là công việc khó khăn, phức tạp, trong khi kinh nghiệm thực hiện chưa nhiều. Hệ thống văn bản còn bất cập, thường xuyên thay đổi, thiếu sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Tác động của mặt trái kinh tế thị trường khiến cho tính chất phục vụ của nền công vụ còn nhiều tồn tại, khó có thể khắc phục ngay được.
Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đã tăng cường tuyên truyền một cách sâu rộng Nghị quyết 30c của Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho giai đoạn 2015-2020 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về CCHC; làm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức các cấp nhận rõ CCHC là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết phải thực hiện; làm cho người dân và doanh nghiệp biết được quyền lợi của mình để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan và cán bộ, công chức.
Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiện toàn tổ chức các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giảm đầu mối, giảm sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo bộ máy đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm khâu trung gian, không tăng đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương. Hoàn thành việc xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh; Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực công tác và vị trí việc làm.
Các cơ quan, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết các TTHC. Tích cực rà soát để sửa đổi, bãi bỏ, đơn giản hóa các TTHC. Vận hành có hiệu quả Bộ phận một cửa các cấp, nhất là Bộ phận một cửa cấp xã, nơi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Áp dụng phần mềm quản lý văn bản Edocman, phần mềm dùng chung tại Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; triển khai Bộ phận một cửa hiện đại liên thông ở cấp huyện;
- Phát huy dân chủ, tăng cường công khai, minh bạch trong mọi mặt hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số CCHC đối với các cơ quan, địa phương theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh để phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC đối với mỗi cơ quan, địa phương.

Quang Tuệ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !