Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020)

Đảng bộ Huyện Đông Anh đã đưa ra những nội dung góp ý về “Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020)” trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng.

Huyện Đông Anh nằm ở phía Bắc của Thành phố Hà Nội với diện tích 182,3 km2, dân số gần 40 vạn người, toàn Huyện có 23 xã, 1 thị trấn. Đảng bộ Huyện có 62 TCCS Đảng với gần 13.000 đảng viên (chiếm hơn 4,3% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố).

Qua chỉ đạo và tổ chức thực hiện, toàn Huyện Đông Anh đã có hơn 5.600 lượt ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng. Các ý kiến đóng góp khá toàn diện, thẳng thắn và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện và cho rằng các nội dung được chuẩn bị công phu, chất lượng, bố cục, trình bày khoa học. Chủ đề Đại hội mang tính khái quát cao, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ kế tiếp và chiến lược thực hiện trong những năm tiếp theo. Đảng viên đồng tình cao với chủ đề Đại hội tập trung vào đổi mới đồng bộ giữa kinh tế và chính trị trong đó tập trung vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đa số ý kiến đồng ý với kết cấu, bố cục, đánh giá tổng quát, thành quả, hạn chế và các giải pháp.

Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020) - ảnh 1

Đảng bộ Huyện Đông Anh đã đưa ra những nội dung góp ý về “Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020)” trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng.

Thứ nhất, về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới

Đa số ý kiến đồng tình với dự báo tình hình thế giới và trong nước trong dự thảo báo cáo chính trị và cho rằng dự báo khái quát ngắn gọn, xúc tích nhưng đã đề cập đến sự vận động phức tạp của thế giới theo quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định. Một số ý kiến đề nghị nên phân tích và dự báo sâu hơn về: cục diện thế giới, quan hệ giữa các nước lớn và những thay đổi nhanh trong sự hợp tác, liên kết, thỏa hiệp và sự lôi kéo, mua chuộc, chia rẽ các nước vừa và nhỏ để tạo thêm đồng minh, sự xuất hiện và phát triển của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thực dụng, cường quyền áp đặt đang chi phối đời sống thế giới; vấn đề tự do hóa thương mại vào cộng đồng ASEAN, TPP...

Về dự báo tình hình đất nước, một số ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức trong những năm tới. Một số đảng viên cao tuổi đề nghị cần phân tích dự báo sâu hơn về nguy cơ “Diễn biến hòa bình” và sự tụt hậu xa hơn về kinh tế giữa Việt Nam và thế giới. Có ý kiến đề nghị cần dự báo tình hình Biển Đông sâu hơn, sát hơn để có những giải pháp bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thứ hai, về mục tiêu tổng quát

- Đa số các ý kiến nhất trí và nhất trí cao với mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới và cho rằng mục tiêu tổng quát đã bao quát toàn diện, cụ thể hóa chủ đề đại hội, thể hiện được những vấn đề cốt lõi quan trọng nhất. Việc nhấn mạnh và tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh lên đầu tiên khẳng định sự quan trọng và là yếu tố quyết định.

-Công tác xây dựng Đảng có sự đổi mới rõ nét, đó là sự khẳng định cần thiết phải tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng khẳng định kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng: muốn xây dựng Đảng vững mạnh thì trước hết tổ chức Đảng, đảng viên phải trong sạch và hệ thống chính trị phải vững mạnh. Lần đầu tiên Đảng đưa cụm từ “Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng” vào để khẳng định lại, khẳng định hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là sự tiếp tục của tư tưởng, quan điểm trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và luôn được Đảng quan tâm đặt lên hàng đầu, cần được tăng cường thực hiện. Đây là quan điểm rất sâu sắc, vừa có tính khái quát cao đồng thời cũng rất cụ thể đối với những vấn đề trước mắt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng mục tiêu hơi dài nên tập trung vào công tác xây dựng đảng, công nghiệp hóa và bảo vệ Tổ quốc.

- Có ý kiến nên bổ sung thêm: “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” vào trước câu: “nâng cao vị thế....”.

Thứ ba, về nhiệm vụ tổng quát

- Đa số đảng viên nhất trí với 12 nhiệm vụ trong 5 năm tới và cho rằng những nhiệm vụ đó đã bao quát toàn diện từ kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xử lý các quan hệ lớn như: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa... Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 6,5-7%; GDP bình quân đầu người khoảng 3200-3500USD là phù hợp và có thể đạt được trong dự báo bối cảnh quốc tế và nội lực của đất nước hiện nay.

- Về nhiệm vụ (1) nhiều ý kiến cho rằng cần nhấn mạnh hơn đến xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tri thức và cần nhấn mạnh hơn đến đổi mới mô hình tăngtrưởng.Vì sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, việc đổi mới mô hình tăng trưởng của ta diễn ra chậm.

- Về cơ cấu lại nền kinh tế: cần tập trung đẩy nhanh cơ cấu đầu tư công, chú trọng, quan tâm hơn nữa tới kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, các tổ chức tài chính, đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn gắn hài hòa với xây dựng nhiều trung tâm đô thị hiện đại, chuyên ngành (đô thị trục Nhật Tân- Nội Bài, đô thị khoa học công nghệ Láng - Hòa Lạc...) tạo điểm nhấn để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Có một số đóng góp: Nhiệm vụ (3) nên đầu tư mạnh cho các trường đại học, trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phát triển các loại hình dịch vụ gắn với kinh tế tri thức và có cơ chế để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ biển. Nên bổ sung cụm từ “Phát huy vai trò quan trọng của GD - ĐT trong việc hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức”; Nhiệm vụ (6): nên bổ sung “khai thác hiệu quả”, thành: “Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên”.

- Về nhiệm vụ (10) các ý kiến đồng tình cao và đề nghị nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Về nhiệm vụ (11) về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, lần này nhấn mạnh hơn giáo dục đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặt tách riêng với nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng (khác với các quan điểm tại Đại hội trước đây là luôn gắn liền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên). Điều này khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cần phải có đạo đức, lối sống tốt. Đây chính là 1 trong những quan điểm quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

- Nhiệm vụ (12) cần nhấn mạnh nội dung: Phát triển kinh tế - xã hội hài hoà giữa các vùng, đô thị và nông thôn.

- Về tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm: 6,5-7%/năm cần xem xét và có thể đặt chỉ tiêu trên 7%/năm vì nhìn tổng quan nền kinh tế trong thời gian tới sẽ có bước phát triển thuận lợi, nhất là thực hiện lộ trình hội nhập WTO, TPP... có đạt chỉ tiêu tăng trưởng như vậy mới đáp ứng được yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tránh bị tụt hậu.

Có thể khẳng định, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc được tham gia đóng góp hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng là niềm vinh dự và trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Anh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với cách làm dân chủ, khoa học, Văn kiện Đại hội XII của Đảng sẽ tích hợp được ý Đảng, lòng dân, xác định rõ chiến lược và nhiệm vụ phát triển đất nước sau 30 năm đổi mới.

Nguyễn Văn Quang - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !