Kinh nghiệm tuyên truyền hiệu quả NQ Đại hội Đảng XII ở một địa phương

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo cấp ủy các cấp đổi mới phương thức quán triệt, học tập, nghiên cứu Nghị quyết theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết. Ở cấp tỉnh, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập, chủ động chuẩn bị điều kiện, phương tiện phục vụ cho học tập, quán triệt Nghị quyết đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải các tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động triển khai tổ chức học tập, thực hiện Nghị quyết. Chủ trương của tỉnh là cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về những vấn đề cơ bản, mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Có liên hệ với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị; Đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết của ngành, địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới.
Nội dung học tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và các nội dung, vấn đề mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Tham gia lớp dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh có 289 đại biểu tham dự trên tổng số 293 đại biểu được triệu tập (đạt tỷ lệ 98,6%). Các đồng chí vắng mặt phải được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội XII cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.
Tất cả 14 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Tại các hội nghị quán triệt Nghị quyết, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận, góp ý vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị học tập, quán triệt được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng thành phần triệu tập.
Đến nay, có 62 trong tổng số 65 đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể đã gửi bài thu hoạch về Văn phòng Tỉnh ủy. Trong đó, nhiều bài thu hoạch có chất lượng khá tốt, dài từ 20 đến 30 trang như bài của các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh. Tính đến ngày 3/8/2016, toàn bộ 14 đảng bộ trực thuộc đã triển khai xong việc học tập Nghị quyết. Báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết tại các lớp cán bộ chủ chốt cấp huyện và đảng ủy trực thuộc là các báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên của tỉnh và các đồng chí bí thư cấp ủy. Số lượng đại biểu tham gia học tập bình quân đạt 95% thành phần được triệu tập. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố, thị xã đã mở từ một đến ba lớp cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc huyện ủy, UBND huyện, các đoàn thể của huyện…
Ở cấp cơ sở, các báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện truyền đạt Nghị quyết. Ở một số đảng bộ cơ sở, trực tiếp đồng chí bí thư đảng bộ làm báo cáo viên. Không những toàn thể đảng viên trong các chi bộ, đảng bộ tham gia học tập Nghị quyết, cấp ủy còn mời thêm ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú tham dự. Đối với các tầng lớp nhân dân, cấp ủy cơ sở và các chi bộ đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư và các hoạt động tập thể.
Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đặt mua các loại tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và cấp phát đầy đủ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, báo cáo viên các cấp, các chi bộ, đảng bộ trong toàn tỉnh. Tỉnh ủy đã cấp phát hơn 6.000 cuốn tài liệu học tập Nghị quyết cùng nhiều cuốn tài liệu tham khảo, nghiên cứu.
Các cơ quan báo chí của tỉnh như Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí văn nghệ, Bản tin sinh hoạt chi bộ, các đài phát thanh, truyền thanh cấp huyện và cơ sở… đã tập trung tuyên truyền sâu, rộng trước, trong và sau đợt học tập Nghị quyết Đại hội XII. Báo Vĩnh Phúc và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đều mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu những nội dung cơ bản và nội dung mới trong các văn kiện Đại hội XII, đưa tin kịp thời các lớp học Nghị quyết ở cả ba cấp. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã phản ánh những gương điển hình, mô hình tập thể và cá nhân tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tham gia học tập được đầy đủ. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cho biết: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, chương trình tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm đúng nội dung, thời gian đề ra. Ban Tuyên giáo đã phân công cán bộ theo dõi việc tổ chức học tập, quán triệt ở các huyện, thành, thị và đảng ủy trực thuộc. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các hội nghị quán triệt các cấp công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khoa học, việc cấp phát tài liệu đầy đủ. Báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết nhìn chung bảo đảm chất lượng, có thời gian chuẩn bị và được cung cấp các tài liệu có liên quan cho nên việc truyền đạt bảo đảm theo những nội dung cơ bản của Nghị quyết.
Cán bộ, đảng viên đều có ý thức tham gia học tập, nghiên cứu nội dung của Nghị quyết, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với việc thực hiện Nghị quyết, nhất là những quan điểm, mục tiêu cơ bản, các giải pháp thực hiện đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thông qua. Tỉnh ủy cũng nghiêm khắc phê bình các địa phương nộp bài thu hoạch cá nhân chưa đúng hạn và rút kinh nghiệm đối với những bài viết thu hoạch còn sơ sài, chưa bảo đảm chất lượng.
Từ các nội dung của Nghị quyết, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thông qua các đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hằng năm và cả nhiệm kỳ. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động mang tính khả thi cao. Trong đó, tập trung tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về kinh tế; Thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng nông thôn mới; Tăng cường quản lý tài nguyên; Thực hiện đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo; Phát triển mạng lưới y tế, văn hóa, thực hiện tốt công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tính đến ngày 15/9/2016, có 13 đảng bộ trong tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Minh Ngọc

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !