Khánh Hòa: Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII

Có rất nhiều những ý kiến góp ý tâm huyết của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu của nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc.
Cần phát huy vai trò của nhân dân trong mọi quyết sách của nhà nước.
Chị Vũ Trung Thu (Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) trình bày: Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, tôi thấy dự thảo cần nêu bật quan điểm lắng nghe dân, vì lợi ích của dân, tôn trọng dân, chịu trách nhiệm với dân. Thực tế cho thấy, chỉ có đứng vững trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân mới xử lý đúng mối quan hệ lợi ích giữa các giai tầng xã hội. Bởi lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân và của các giai tầng xã hội khác là thống nhất. Dự thảo đã nhận định “Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chưa được phát huy đầy đủ”; “có lúc, có nơi chưa phát huy được vai trò, sức mạnh của nhân dân”. Do vậy, phải tiếp tục “hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước”. Đây là một trong những vấn đề hệ trọng được Đảng ta luôn quan tâm từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, phần đánh giá những hạn chế, yếu kém trong văn kiện, tuy đã nêu ra 6 nhóm vấn đề nhưng chưa thấy được đằng sau những hạn chế, yếu kém đó đang tiềm ẩn các nguy cơ. Đó là sự tha hóa về đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang dần làm suy giảm lòng tin trong các tầng lớp nhân dân đối với Đảng; tham nhũng, lãng phí đã và đang làm tổn hại đến nền kinh tế đất nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; cải cách bộ máy hành chính chậm đổi mới, kém hiệu quả; vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở đang dần mờ nhạt, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Qua đây, tôi mong Đảng và Nhà nước cần đưa ra dự báo chính xác, lâu dài về tình hình đất nước và khu vực trong những năm tới để có chính sách, giải pháp phù hợp. Đồng thời, phải có chiến lược khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước. Bên cạnh đó, Nhà nước cần quan tâm đến chính sách kích cầu, thực hiện an sinh xã hội, tăng cường các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để xây dựng nông thôn mới, tránh sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng miền ngày càng lớn...

Khánh Hòa: Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII - ảnh 1

Hình ảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015- 2020

Anh Hoàng Trọng (Phước Long, TP. Nha Trang) góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng 12 về vấn đề  cần chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa.

Đại hội XII ghi nhận chủ trương của Đảng gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển và xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội theo tôi là một việc làm rất quan trọng. Bởi lẽ nếu chỉ lo phát triển các mặt khác mà coi nhẹ văn hóa thì xã hội sẽ lâm nguy khi con người suy thoái nhân cách, phẩm chất. Việc xác định các chuẩn mực văn hóa, tạo môi trường để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, tôn vinh lịch sử và văn hóa dân tộc, nhân rộng giá trị cao đẹp, nhân văn, phê phán cái xấu, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh là việc làm thực sự cần thiết. Thừa nhận những yếu kém về văn hóa trong dự thảo cũng là việc làm thể hiện sẽ có sự chấn chỉnh, định hình, xây dựng trong thời gian tới. 

Hiện nay, trước sự phát triển của Internet thì việc văn hóa nước ngoài du nhập vào từng cá nhân, con người không thể kiểm soát. Do đó, Nhà nước cần có sự quản lý vĩ mô, ngăn chặn ở tầm xa vấn đề này, sao cho Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, hòa nhập nhưng không hòa tan, không bị lấn át. Văn hóa nên gắn bó mật thiết với giáo dục, giáo dục đạo đức, nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việc xây dựng nhân cách, phẩm chất phải được đưa vào chương trình giáo dục ngay từ đầu sao cho các chuẩn mực văn hóa, đạo đức được hình thành như một nền tảng. Xã hội có sự giao du văn hóa đa chiều như hiện nay có cái hay là chúng ta có thể tiếp thu những tinh hoa mới nhưng cũng đồng nghĩa với việc dễ bị du nhập cái xấu nếu không kiểm soát. Các chuẩn mực văn hóa sẽ bị mất đi hoặc thay đổi theo chiều hướng tiêu cực là vấn đề rất đáng lo ngại. Tôi cho rằng việc xây dựng con người mới với nhân cách đạo đức tốt, có trí tuệ, tâm hồn, có trách nhiệm với xã hội, có nghĩa vụ công dân thì từ đó sẽ có những con người biết hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ, biết giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc.

Khánh Hòa: Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII - ảnh 2

Phong trào thi đua yêu nước luôn được diễn ra sôi nổi tại Khánh Hòa.

Còn chị Thủy Ngân (Vĩnh Hải- Nha Trang) lại cho rằng cần xác định rõ thực trạng giáo dục, đào tạo trước khi tiến hành đổi mới
 
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có phần V. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo (GD-ĐT); phát triển nguồn nhân lực. Dự thảo đánh giá tình hình rất thẳng thắn: “chất lượng, hiệu quả GD-ĐT còn thấp so với yêu cầu, nhất là GD đại học, GD nghề nghiệp. Hệ thống GD-ĐT thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức GD-ĐT”.

Nhận định này đúng nhưng chưa đủ, chưa bao quát hết thực trạng GD còn rất ngổn ngang hiện nay. Thiết nghĩ có đánh giá đúng thực trạng GD thì mới có thể xác định được cần phải đổi mới cái gì. Chính vì chưa có sự đánh giá để tìm đến cội nguồn những hạn chế nên xuất hiện tình trạng thời gian qua, mỗi khi có Bộ trưởng GD-ĐT mới lại có một số... đổi mới. Quan điểm “GD là quốc sách hàng đầu” dưới bàn tay thực hiện cụ thể của ngành GD-ĐT chỉ là khẩu hiệu trang trí.

Bức tranh GD sau bao nhiêu lần đổi mới là đây! Mỗi đời bộ trưởng là một lần đổi mới, cải cách... khiến cả xã hội vất vả chạy theo. GD phổ thông chương trình học ngày càng nặng nề, nhồi nhét. Sau bao nhiêu chủ trương “giảm tải” của Bộ GD-ĐT, chiếc cặp của học sinh chưa nhẹ bớt được bao nhiêu. Học sinh vẫn phải quay cuồng với học thêm, trở thành máy học, không có thời gian vui chơi và tập luyện thể thao. GD đại học thì với cơ chế xin - cho quá dễ dãi, hiện cả nước có 412 trường đại học, cao đẳng. Việc mở trường mới với chất lượng đội ngũ giáo viên quá yếu nên nhiều trường không thể tuyển sinh trong năm học đầu tiên thí điểm kỳ thi 2 chung(!). Hệ thống dạy nghề ngày càng bị coi nhẹ dẫn đến tình trạng thừa thầy, thiếu thợ rất đáng ngại...

Để không còn tình trạng lấy con em của chúng ta ra thí điểm, thiết nghĩ Đảng phải xây dựng một mục tiêu và triết lý GD rõ ràng. Đó là GD-ĐT phải hướng đến xây dựng một thế hệ cân bằng giữa học văn hóa, thể chất và thực tiễn hoạt động xã hội. Với triết lý ấy, bất cứ những “sáng kiến” hay đề xuất cải cách, thí điểm... nào của ngành GD mà trượt ra khỏi mục tiêu này phải bị bật đèn đỏ ngay. Không thể để tình trạng nay vị bộ trưởng này đổi mới sách giáo khoa, mai có vị bộ trưởng đổi mới cách thi cử, rồi vị bộ trưởng sau lại đề xuất đổi mới cách đánh giá học sinh... Học sinh không phải là đối tượng để thí nghiệm!

Kiên trì với mục tiêu ấy, ngành GD hãy nên chọn mô hình GD của các quốc gia phát triển, tiên tiến trên thế giới để học hỏi và áp dụng: Một bộ sách giáo khoa có cấu trúc và trình độ tương đương thế giới, đâu cần phải nhồi nhét đủ loại kiến thức, đủ loại môn mà phần lớn không phù hợp với các đối tượng học; một cách thức thi tuyển tương đồng với các nước; giá trị văn bằng cũng tương đương được các nước công nhận.
Phải có bước đột phá, đổi mới công tác tổ chức cán bộ

Sau khi nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, Anh Trần Thanh Hùng (tổ 3, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang lại có ý kiến :

Về xây dựng Đảng, văn kiện cho rằng, sự suy thoái của “một bộ phận không nhỏ” bắt nguồn từ việc lâu nay buông lỏng quản lý đảng viên, dẫn đến sức mạnh của từng chi bộ, từng đảng viên không được phát huy. Sức mạnh của Đảng không phải ở con số đảng viên đông, mà là ở chất lượng đảng viên. Chính vì vậy, thời gian tới, Đảng cần có nhiều giải pháp để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên... Một trong những giải pháp hiệu quả là khi phát hiện những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu hoặc vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cần xử lý công minh, chính xác, kịp thời, tránh xử lý hình thức hoặc “giơ cao đánh khẽ”...    

Trong 5 bài học của 30 năm đổi mới mà dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu, có bài học về “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước”. Vấn đề này là một trong những yếu tố sống còn, quyết định sự hưng thịnh của Đảng, của đất nước. Để làm được điều này, Đảng phải có bước đột phá, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, thu hút và tạo điều kiện cho người có tài, có đức vào làm việc ở cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể xã hội.

Ngoài ra, xây dựng chiến lược quốc gia nguồn nhân lực cần phải xây dựng ở từng ngành trong tổng thể các ngành, gắn chặt với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Đối với những vùng đặc biệt khó khăn, cần có chiến lược cụ thể, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo vấn đề quốc phòng, an ninh.


PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !