Hàng không Việt khó xin slot tại nước ngoài

Cập nhập tin tức Hàng không Việt khó xin slot tại nước ngoài

Hàng không Việt khó xin slot tại nước ngoài

Các hãng bay Việt Nam khó xin giờ hạ, cất cánh (slot) tại các sân bay nước ngoài, mất slot bay tại London (Anh), khó xin slot tại Trung Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !