Hà Giang cần khai thác các nguồn lực, phát huy lợi thế để giảm nghèo bền vững

Hà Giang nên sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, bước đầu khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và bên ngoài có hiệu quả nhằm từng bước đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư đã có những chỉ đạo cụ thể để Hà Giang sớm có những đột phá trong việc đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Sau đây là nội dung chính của bài phát biểu:

Hà Giang cần khai thác các nguồn lực, phát huy lợi thế để giảm nghèo bền vững - ảnh 1

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết chặt chẽ, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực....

Những thành tựu quan trọng mà tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước đưa Hà Giang ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Những kết quả đó đã khẳng định trong những năm qua, Đảng bộ Hà Giang đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, bước đầu khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và bên ngoài có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV còn một số hạn chế, yếu kém, cần được phân tích, đánh giá đúng mức, đó là:

Hà Giang vẫn còn nhiều khó khăn, so với các địa phương ở miền núi phía Bắc, còn là một tỉnh nghèo; quy mô kinh tế nhỏ, tăng trưởng chậm; bình quân GDP đầu người còn thấp, mới đạt khoảng 45% so với mức bình quân chung của cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, các công trình thủy lợi nhỏ và vừa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển. Một số chỉ tiêu của Đại hội đề ra chưa đạt và đạt thấp. Chỉ số năng lực cạnh tranh thấp.

Chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch, chế biến khoáng sản, lâm sản, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương; hoạt động liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc và với các địa phương trong cả nước còn hạn chế.

Các thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thầy thuốc ở cơ sở và các xã khó khăn, xã biên giới còn nhiều bất cập; số xã, huyện đặc biệt khó khăn còn nhiều; tỷ lệ nghèo đói, tái nghèo vẫn ở mức cao.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tuy được quan tâm xây dựng nhưng vẫn còn thiếu hút. Công tác cải cách hành chính và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới của đất nước.

Hà Giang cần khai thác các nguồn lực, phát huy lợi thế để giảm nghèo bền vững - ảnh 2

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới (2015 – 2020):

Thứ nhất: Để thực hiện 2 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm; tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8% năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 2.500 – 3.000 tỉ đồng; giảm hộ nghèo bình quân hằng năm 4%; “đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn” đòi hỏi Đảng bộ tỉnh cần xác định rõ vị trí, thời cơ, thách thức, tiềm năng, lợi thế và mối tương quan với các địa phương khác trong vùng với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời phải có các giải pháp mang tính đột phá, phát huy, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ phát triển; tập trung đầu tư chiều sâu vào một số lĩnh vực quan trọng đã xác định.

Thứ hai:Hà Giang cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, các thành phần kinh tế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh; chú trọng phát triển cây chè, cam, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, chế biến khoáng sản và lâm sản. Quan tâm đúng mức tới phát triển kinh tế biên mậu gắn với thị trường; phát triển du lịch đa dạng, phong phú mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Thứ ba: Để Hà Giang phát triển, cần tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 8-7-2013. Cần có các đề án, dự án cụ thể, bước đi, lộ trình thích hợp và giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện. Chú trọng liên kết vùng, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông nội tỉnh và các tỉnh trong vùng; tích cực đề xuất và có giải pháp hiệu quả thực hiện Kết luận số 71 – KL/TW, ngày 24 - 9 – 2013 của Ban Bí thư. Thông báo số 94- TB/VPTW kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Hà Giang, ngày 27. 8.2014.

Thứ tư: Đổi mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ, giảm nghèo bền vững; giảm nhanh xã nghèo, huyện nghèo, bảo đảm an sinh xã hội để đạt mặt bằng phát triển chung trong vùng và cả nước.

Thứ năm: Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xác định rõ Hà Giang là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, dân tộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, là tỉnh địa đầu Tổ quốc, có đa dân tộc sinh sống, trong đó, số lượng đồng bào dân tộc Mông lớn nhất cả nước, do vậy, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm giữ vững ổn định tình hình, không chủ quan, bị động. Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; quan tâm chính sách dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, chăm lo vùng khó khăn, vùng biên giới; xây dựng văn hoá thôn, bản gắn với xây dựng Nông thôn mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Thứ sáu: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tập trung kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc 5  năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thấy hết những kết quả, thành tích đã đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định hướng đi lên cho tỉnh nhà trong 5 - 10 năm tới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ đối với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội cũng như bản thân công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời kỳ mới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát cơ sở, bám sát thực tế, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều hoặc làm trước nói sau; phân công các đồng chí trong cấp ủy cụ thể, rõ ràng từng việc, từng địa bàn, đồng thời phải luôn luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; nâng cao công tác vận động nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thật sự “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Mặt khác, cần tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện quan liêu, bè phái, cục bộ địa phương, xây dựng nội bộ trong Đảng, toàn dân đoàn kết, thống nhất, tất cả vì Hà Giang phát triển trong tương lai.

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !