Giải pháp để Bắc Kạn thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Trần Quốc Vượng– Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã gợi mở một số giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đề ra.

Infonet xin trích đăng nội dung chính trong bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng– Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.

Giải pháp để Bắc Kạn thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm - ảnh 1

Đồng chí Trần Quốc Vượng– Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

5 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, Đảng bộ, quân và dân Bắc Kạn đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức khá cao, bình quân 13,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 xấp xỉ 1.200 USD, gấp 1,75 lần so với năm 2010. Đã từng bước khai thác tốt tiềm năng nông nghiệp, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyên canh, cho năng suất và hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Điểm nổi bật là, công tác bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm đẩy mạnh, đã đạt tỉ lệ che phủ rừng 70,8%, là tỉ lệ cao nhất cả nước. Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới bước đầu thu được kết quả. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, làm cho diện mạo nông thôn, đô thị phát triển nhanh chóng. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tăng trưởng ổn định và có bước phát triển. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thu ngân sách, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và đảm bảo an sinh xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, chỉ còn 11% theo tiêu chí hiện hành. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân kể cả ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã có 100% thôn, bản có đảng viên, 92,3% thôn, bản có chi bộ Đảng. Việc thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả quan trọng. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục được đổi mới có hiệu lực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân.

Giải pháp để Bắc Kạn thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm - ảnh 2

Toàn cảnh Đại hộiĐảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

Những thành tựu trên là hết sức quan trọng trên bước đường đổi mới, xây dựng quê hương Bắc Kạn giàu đẹp. Bên cạnh đó cũng thấy rằng, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đáng chú ý là: Còn nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội X của tỉnh đề ra mới xấp xỉ đạt và không đạt, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng, cơ bản như tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách…; quy mô nền kinh tế và trình độ phát triển kinh tế còn thấp so với nhiều tỉnh trong khu vực; chưa phát huy hết lợi thế về nông, lâm nghiệp. Tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản chưa được ngăn chặn và được xử lý kịp thời. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc có nơi vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cấp ủy viên các cấp chưa gương mẫu rèn luyện phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, còn vi phạm kỷ luật. Cải cách hành chính còn chậm; việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn hạn chế; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở mức thấp.

Giải pháp để Bắc Kạn thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm - ảnh 3

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng đồng tình và ghi nhận quyết tâm chính trị, tinh thần tiến công của các đồng chí trong toàn Đảng bộ, đồng thời gợi mở các giải pháp thực hiện thắng lợi 16 nhóm mục tiêu, 4 chương trình trọng tâm nêu trong Báo cáo trình Đại hội. 

Một là, cần rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, vùng trọng điểm, mặt hàng chủ lực, thứ tự ưu tiên và giải pháp đột phá để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế. Lấy phát triển nông, lâm nghiệp là lĩnh vực chính trong phát triển kinh tế của Bắc Kạn cả trước mắt và lâu dài. Tập trung đưa nghề rừng gắn với chăn nuôi và trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường. Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa với các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, nuôi bán công nghiệp tại các hộ gia đình. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, các Hợp tác xã vào lĩnh vực này, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. Đẩy mạnh trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn và hệ sinh thái để đồng thời đạt được hai mục tiêu, đó là bảo vệ môi trường, nguồn sinh thủy, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và người dân có thu nhập chính đáng từ rừng, từ dịch vụ môi trường để cải thiện, nâng cao đời sống. Đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế, doanh nghiệp cùng tham gia trồng rừng, sản xuất, chế biến lâm sản.
Khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch. Trong phát triển du lịch phải chú trọng gắn kết, phát huy cao độ các cơ sở, điều kiện có sẵn, có sức thu hút cao, như khu du lịch Ba Bể, khu di tích ATK và di sản văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của các dân tộc trong mỗi thôn, bản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Du lịch của Bắc Kạn phải đặt trong tổng thể phát triển du lịch của vùng, với các tuyến du lịch Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng – Lạng Sơn – Bắc Giang và Bắc Ninh.
Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu và thu hút nhiều lao động. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp. Khôi phục, phát triển các làng nghề. Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phải đi đôi với làm tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hai là, quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, cơ quan, đơn vị văn hóa. Coi trọng việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; sắp xếp ổn định dân cư, khắc phục cơ bản tình trạng di dân tự do. Đẩy mạnh giảm nghèo theo hướng bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tập trung phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Ba là, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình khu vực và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp; với vị trí chiến lực quan trọng của tỉnh, cán bộ, đảng viên, quân và dân Bắc Kạn phải tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức sâu sắc, phát triển kinh tế phải gắn với quốc phòng, an ninh và xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh phải gắn kết với phát triển kinh tế. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động năm chắc tình hình, không bị động, bất ngờ; chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa. Làm tốt công tác phát triển Đảng. Xây dựng hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, tạo bước chuyển mới từ đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng cán bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tiếp tục kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, thực sự vì quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !