đảm bảo an toàn giao thông

Cập nhập tin tức đảm bảo an toàn giao thông

Phú Thọ tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Đang cập nhật dữ liệu !